Personligt login

   Sekretariat/Secretariat:
   Vognmagergade 7, 3. sal
   1120 København K
   CVR:11089372

   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Holdningspapirer fra Dansk Cardiologisk Selskab

Holdningspapirer er tænkt som et hurtigt formidlingsmedium, der på en forholdsvis komprimeret form omsætter ny teoretisk viden til anbefalinger om klinisk praksis. På hver deres måde belyses forskellige nøgle-emner i kardiologien efter arbejdsgrupper har reflekteret over kendt evidens og praktisk anvendelse.

Bestyrelsen for DCS har forfattet Retningslinjer for opbygning for et holdningspapir:

icon Retningslinier for opbygning af DCS holdningspapir

Håndtering af patienter med hjertestop udenfor hospital

DCS’s udgav i maj 2013 det første holdningspapir omkring visitation og behandling af patienter med hjertestop uden for hospital (OHCA) med formodet kardiel årsag udarbejdet af Arbejdsgruppen for Akut Kardiologi. Holdningspapiret havde en stor effekt på organiseringen af visitation og behandling af hjertestop i Danmark.

Holdningspapiret har nu gennemgået revision. Ud over en generel gennemgang har revisionen taget udgangspunkt i følgende hovedområder:

 • Tilføjelse af landsdækkende instruks for behandling af refraktært hjertestop
 • Ændring i anbefalinger til kølebehandling (målrettet temperatur kontrol)
 • Anbefalinger til yderligere diagnostik af hjertestoppatienter med normal koronararteriografi (KAG)

Forfattere: 
Dan Isbye, RH (DASAIM)
Roni Nielsen, AUH
Jesper Kjærgaard, RH, formand
Jacob E Møller, OUH
Niels CF Sandgaard, OUH
Helle Søholm, SUH, Roskilde
Christian Juhl Terkelsen

icon Håndtering af patienter med hjertestop udenfor hospital (152.15 kB)

Mulig kardiovaskulær risiko hos børn, unge og voksne ved medicinsk behandling af ADHD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) er en neuropsykiatrisk lidelse med forstyrrelse af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. Forstyrrelsen ses hos 2-3 % af alle børn, hyppigst hos drenge, og vedbliver at give problemer ind i voksenalderen hos mere end halvdelen. En mulig risiko for pludselig uventet hjertedød ved behandling af ADHD med det centralstimulerende præparat methylphenidat (fx Ritalin) og noradrenalin-reuptake-inhibitor atomoxetin (Strattera) har været genstand for stor opmærksomhed.

Der ønskedes med dette holdningspapir en beskrivelse af, om der ud fra randomiserede og/eller epidemiologiske undersøgelser inkluderende både børn og voksne i behandling med ADHD medicin er holdepunkter for en sådan sammenhæng i forhold til baggrundsbefolkningen. Endvidere ønskedes beskrevet, om der skal udvises særlig forsigtighed med medicinsk ADHD behandling hos patienter med visse hjertesygdomme.

Forfattere: 
Anders Fink-Jensen (Dansk Psykiatrisk Selskab)
Per Hove Thomsen (Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab)
Jesper Bjerre (Dansk Pædiatrisk Selskab)

Steen Pehrson, Henrik Kjærulf Jensen, Emil Fosbøl, Henning Bundgaard og Jacob Tfelt-Hansen (Dansk Cardiologisk Selskab)
Søren Dalsgaard (Udpeget af skrivegruppen)

icon Download holdningspapiret (153.37 kB)

Hjerte-MR

Magnetisk resonans undersøgelse af hjertet (CMR) er både internationalt og nationalt nu velintegreret i klinisk hverdag, og i takt
med bedre tilgængelighed indgår CMR i Danmark som en naturlig del af udredningsprogrammet indenfor et bredt spektrum af
hjertekarsygdomme. CMR er en tomografisk teknik som kan visualisere hjertet i tre dimensioner, og benyttes til bindevævskarakteristik med naturlige og indgivne kontraststoffer og ikke-invasiv kvantitering af flow og vævsperfusion. CMR benyttes ofte til morfologisk vurdering af myokardiet og til myokardieperfusionsmåling i tillæg til kvantitering af hjertekamrenes rumfang, fyldning- og tømning samt flowmåling over hjerteklapperne og i de store kar. CMR betragtes i dag som non-invasiv guldstandard ved flere af de nævnte problematikker, men CMR har grænseflader til de fleste andre billeddannende teknikker inden for kardiologi, og der er derfor behov for at præcisere CMRs muligheder og begrænsninger og de ofte komplementære oplysninger, der opnås med tilgrænsende teknikker. I Danmark udføres CMR på flere og flere hospitaler, hvorfor det er nødvendigt at beskrive minimumkompetencer for uddannelse af kardiologer indenfor CMR og for at standardisere CMR
protokoller og rapportering.

DCS ønsker en opdatering af CMR holdningspapiret fra 2010 med henblik på at sikre en ensartet høj kvalitet i Danmark. Holdningspapiret har til formål dels at beskrive indikationer for CMR men også at angive hvornår undersøgelsen er knap så egnet. Anbefalede krav til organisation omkring CMR funktionen herunder uddannelse, kompetenceniveau og kvalitetssikring ønskes også beskrevet.

Forfattere: Jawdat Abdulla, Karam Sadoon Majeed Al-Zuhairi, Sanaz Amin, Søren Skøtt Andersen, Annemie Stege Bojer, Morten Böttcher, Jens Dahlgaard Hove, Won Yong Kim, Kasper Kyhl, Jacob Lønborg, Per Lav Madsen (formand), Redi Pecini, Anna Axelsson Raja, Dragana Rujic, Ahmad Sajadieh, Juliane Elizabeth Theilade, Jens Jakob Thune, Niels Grove Vejlstrup og Tomas Zaremba.

icon Download holdningspapiret (130.65 kB)

Hjerte-CT

Hjerte-CT har undergået en betydelig udvikling de seneste år. Undersøgelsen er nu vidt udbredt i Danmark, og antallet af undersøgelser er fortsat stigende. Den primære indikation for Hjerte-CT er fortsat non-invasiv evaluering af potentiel sygdom i koronarkarrene, men der er tilkommet et stigende antal kliniske situationer, hvor Hjerte-CT kan bibringe vigtig information f.eks. forud for TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation) og ablation af atrieflimren, ved mistanke om koronare anomalier mv.

Med henblik på at sikre en ensartet høj kvalitet i Danmark har DCS ønsket en opdatering af holdningspapiret fra 2010. Holdningspapiret beskriver evidensbaserede indikationer, men angiver også hvornår undersøgelsen ikke er egnet. Specielt vedrørende
brug af Hjerte-CT i udredningen af stabil angina pectoris beskrives 1) egnede patienter, 2) såvel anatomisk som
mulighed for funktionel karakterisering af koronarkar foruden 3) de mulige konsekvenser af undersøgelsen. Krav til organisation
herunder uddannelse, volumen, databaser og kvalitetssikring beskrives også.

Forfattere: Jawdat Abdulla, Morten Bøttcher, Martina DeKnegt, Axel Diederichsen, Fredrik Folke, Erik Lerkevang Grove, Birgit Jurlander, Charlotte Kragelund, Tobias Kühl, Jess Lambrechtsen og Jesper Linde.

icon Download holdningspapiret (157 kB)

Palliation ved fremskreden hjertesygdom

Patienter med fremskreden hjertesygdom er hyppigt hospitaliseret, har en dårligere prognose end mange cancerpatienter, er svært symptomatiske, er ofte præget af angst/depression og kan have betydelige sociale- og eksistentielle problemstillinger. Trods disse fakta mangler der organisering og viden i forhold til den palliative indsats overfor hjertesvigtpatienter i Danamark.

Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) udtrykker med dette holdningspapir vedrørende palliation ved fremskreden hjertesygdom en fælles holdning til indsatsen herunder hvilke patienter, der skal tilbydes palliative tiltag samt, hvornår dette bør ske i forløbet. Endvidere fremføres anbefalinger til hvordan indsatsen organiseres og varetagelsen udbredes tværfagligt og tværsektorielt.

Opdatering: 16. maj 2017 er tabel 5 ændret i forhold til tidligere version af holdningspapiret.

Forfattere:
Susanne Aagaard, Vibeke Brogaard Hansen (formand), Jens Brock Johansen, Susanne S. Pedersen, Tove Bahn Vejlgaard og Ann-Dorthe Zwisler (sekretær)

Endvidere review og bidrag fra følgende:
Hans Eiskjær, Mai-Britt Guldin, Finn Gustafsson, Ida Gustafsson, Henrik Larsen, Mette Asbjørn Neergaard, Vivi Lindeborg Nielsen, Betina Nørager og Gitte Ryom Salomonsen

icon Download holdningspapiret (171.61 kB)

Kardiovaskulær farmakogenetik

Viden inden for feltet farmakogenetik er i disse år hastigt voksende. I kardiologien har der været fokus på farmakogenetik som årsag til dosis- og effektvariation og bivirkninger inden for en lang række væsentlige områder såsom behandling med antikoagulantia, blodpladehæmmere, statiner og ved erhvervet langt QT. Den amerikanske lægemiddelkomite (FDA) har siden 2011 eksempelvis rekommanderet håndteringen af farmokogenetik
i f.eks. warfarinbehandling.

Fremtidens danske kardiologer forventes således i stigende grad at møde resultater og behandlingsrekommandationer indenfor farmakogenetikken i den kardiologiske hverdag.

 

Forfattere:

Fra Dansk Cardiologisk Selskab: Peter Weeke (sekretær), Ib Christian Klausen, Henning Bundgaard, Jacob Tfelt-Hansen (formand), Gunnar Gislason og Christian Torp-Petersen og Erik Lerkevang Grove

Fra Dansk selskab for klinisk farmakologi: Kim Brøsen 

Fra Dansk selskab for klinisk biokemi og Dansk Selskab for Molekylær Medicin: Torben Falck Ørntoft

Fra Dansk Selskab for Medicinsk Genetik: Flemming Skovby og Mette Nyegaard

Fra Dansk Psykiatrisk Selskab: Anders Fink-Jensen

Fra Dansk Selskab for Genetisk Epidemiologi: Henrik Berg Rasmussen

Fra Dansk Selskab for Neurologi: Christina Rostrup Kruuse

icon Download holdningspapiret (223.26 kB)

Kardiologisk håndtering af cancerpatienter før, under og efter behandling med kardiotoxiske antineoplastika og stråleterapi

I takt med at befolkningen bliver ældre, og prognosen for en række kardiologiske tilstande er forbedret, udvikler flere patienter med kardiovaskulære sygdomme og implanterede devices andre kroniske sygdomme som f.eks. cancer. Behandling med antineoplastika (kemoterapi og biologiske stoffer) og stråleterapi er forbundet med en risiko for kardiovaskulære bivirkninger, kardiotoksicitet, der påvirker hjertets pumpefunktion, koronararterier, klapper, ledningssystem og perikardiet. Kardiotoksicitet er en sjælden, men alvorlig bivirkning, og i mangel på randomiserede dobbelt-blindede studier indenfor dette område har DCS bestyrelse ønsket et holdningspapir omkring kardiologisk håndtering af patienter før, under og efter behandling med kardiotoksiske antineoplastika og stråleterapi.

 

Forfattere: 

Fra Dansk Cardiologisk Selskab: Morten Schou (formand), Lars Videbæk, Ann Bøcher Secher-Banke, Merete Vaage-Nielsen, Tomas Zaremba og Emil Fosbøl 

Fra Dansk Onkologisk Selskab: Dorte Nielsen og Lena Specht

Fra Dansk Hæmatologisk Selskab: Ulrik Overgaard

 

icon Download holdningspapiret (236.17 kB)

Visitation og modtagelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i FAM og på Hjerteafdeling

I 2011 udarbejdede en skrivegruppe under Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) og Dansk Selskab for Akut Medicin (DASEM) et holdningspapir vedrørende »Modtagelse og indlæggelse af akutte patienter med mistænkt hjertesygdom i Fælles Akut Modtagelse (FAM) og på Hjerteafdeling«. Det lå implicit i kommissoriet for dette holdningspapir, at der i løbet af få år skulle foretages
en revision pga. udviklingen inden for akutområdet. Dette er baggrunden for aktuelle holdningspapir.

Det aktuelle holdningspapir har primært til sigte at beskrive, hvilke patienter, der med fordel kan identificeres præhospitalt, og hvorledes disse patienter kan visiteres til vurdering og behandling på FAM eller direkte til en kardiologisk afdeling – enten højt specialiseret eller funktionsbærende enhed, afhængig af den tentative diagnose og dermed behandlingsbehovet.

Den præhospitale diagnostik gør det muligt at fremsætte klare retningslinjer, således Sundhedsstyrelsen og Danske Regioneners ambitioner om optimal modtagelse af akutte patienter kan efterkommes.

Forfattere:
Fra DCS: Jacob Thorsted Sørensen, Lene Holmvang, Nana Valeur, Gro Egholm
Fra DASEM: Christian Skjærbæk, Anders Winter Voldby, Jacob Lundager Forber

icon Download holdningspapiret (187.22 kB)

NSAID behandling hos patienter med hjertekarsygdom

Kommissorium

 1. At fastlægge evidensgrundlaget for de kardiovaskulære risici forbundet med anvendelse af selektive cyclooxygenase (COX)-2 hæmmere og non-selektive non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler (NSAID).
   
 2. At give anbefalinger for brug af NSAID hos hjertepatienter og anvise alternative behandlingsmuligheder

Forfattere: Morten Schmidt, Anne-Marie Schjerning Olsen, Emil Loldrup Fosbøl, Morten Schou, Hanne Maare Søndergaard, Anne Merete Boas Soja, Søren Jacobsen, Henrik Enghusen Poulsen, Bo Christensen, Gunnar H. Gislason (formand)

icon Download holdningspapiret (307.07 kB)

Kontrolniveau ved behandling med flecainid

Flecainid, et klasse Ic antiarytmikum, anvendes overvejende til behandling af patienter med paroksystisk atrieflimren. Behandling med flecainid indebærer, på linje med flere andre antiarytmika, en risiko for ventrikulær proarytmi. Anbefalingerne til kontrolniveau i guidelines og produktresumé (SPC) for flecainid for at undgå en sådan potentiel alvorlig bivirkning er forskelligartede.

Skrivegruppen bedes gå i dialog med Sundhedsstyrelsen og derefter foreslå et passende kontrolniveau for patienter i flecainid behandling.

Forfattere: Steen Pehrson og Henrik Kjærulf Jensen

icon Download holdningspapiret (179.31 kB)

Kardiogent shock

Kardiogent shock er formentlig den akutte tilstand indenfor kardiologien, som trods aggressiv behandling fortsat er forbundet med højst mortalitet på kort sigt. Danske data tyder således på at kardiogent shock uændret komplicere 5-7% af alle tilfælde af ST-elevations myokardieinfarkt (STEMI) og er her forbundet med mortalitet på mere end 50% de første få uger. Håndtering af tilstanden er ofte kompleks med behov for et meget tæt samarbejde mellem præhospitale behandlere, invasive kardiologer og intensivister (anæstesiologer og kardiologer) med erfaring i håndtering af disse patienter.

Formålet med aktuelle holdningspapir er at optimere og ensarte håndtering af disse kritisk syge patienter, som baseres på kommissorium fra DCS:

DCS’s bestyrelse har ønsket et holdningspapir omkring behandling af kardiogent shock. Holdningspapiret vil omhandle anbefalinger til logistik vedrørende indlæggelse på højt specialiseret hjerteafdeling, udredning og behandling af patienter med kardiogent shock.

Forfattere: Christian Hassager, Finn Gustafsson, Hanne Berg Ravn, Henrik Wiggers, Jacob Eifer Møller (formand), Jan Ravkilde, Jens Flensted Lassen, Jesper Kjærgaard, Matias Greve Lindholm og Olav Wendelboe Nielsen

icon Download holdningspapiret (179.31 kB)

Uddannelse af ikke-lægefagligt sundhedspersonale i udførelse af transthorakal ekkokardiografi

Ekkoteknikerens arbejdsområde og beføjelser er i dag ikke defineret i det danske sundhedsvæsen.

Der eksisterer ikke veldefinerede krav til efteruddannelse til ekkotekniker, hvilket medfører uensartet udnyttelse af faggruppens kompetencer samt varierende niveau for ekkoteknikere i Danmark. Der er i disse år en stadig stigende efterspørgsel af ekkokardiografiske undersøgelser og ønske om uddannelse og certificering af ekkokyndige medarbejdere i sundhedsvæsnet.

Derfor ønsker Dansk Cardiologisk Selskab i dette samarbejde at medvirke til en sikring af kvalitet og ensartethed af efteruddannelse til ekkotekniker nationalt

Holdningspapiret er godkendt af DCS bestyrelse og fremlagt ved DCS Årsmøde 2015.

 

Forfattere: Ulrik Markus Mortensen, Dorte Guldbrand Nielsen, Sabine Gill, Susan Sigvardsen, Annette Lanng, Annette Baldus Vestergaard og Bente Mortensen.

icon Download holdningspapiret (48.44 kB)

Anbefalinger til udførelse og rapportering af transthorakal ekkokardiografi hos voksne

I 2008 udkom holdningspapiret vedrørende minimums krav for en transthorakal ekkokardiografi som i 2010 blev suppleret med anbefalinger til udmåling og rapportering af en DCS standard ekkokardiografi. I 2013 nedsatte Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse en arbejdsgruppe med følgende kommissorium:

Der ønskes udarbejdet en samlet anbefaling til standardiseret udførsel, udmåling og rapportering af en transthorakal ekkokardiografi baseret på tidligere anbefalinger.

Dette holdningspapir omfatter således en samling af de to tidligere holdningspapirer, der er foretaget sproglige korrektion og opdatering af normalværdier men de grundlæggende anbefalinger er uændrede. Anbefalingen omfatter således både de billedmæssige minimumskrav til en transthorakal ekkokardiografi (TTE) samt de hyppigst anvendte målinger med angivelse af relevante referenceværdier. I slutningen af holdningspapiret findes tabel med angivelse af de optagelser og målinger, der efter arbejdsgruppens opfattelse almindeligvis bør rapporteres.

Det må understreges, at holdningspapiret uændret alene er en anbefaling således, at det hos individuelle patienter kan vurderes, om der er behov for yderligere eller færre målinger.

Holdningspapiret er den 7. marts 2014 godkendt af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse og dermed Dansk Cardiologisk Selskabs Holdning.

icon Download holdningspapiret (1.93 MB)

Ultralydsskanning af arteria carotis med henblik på risikostratificering og forebyggelse af hjertekarsygdom

Hjertekarsygdom er fortsat en af de væsentligste årsager til sygelighed og dødelighed, til trods for forbedringerne i livsstil og behandling. Fortsat fokus på forebyggelse er derfor væsentligt. Regelret screening efter traditionelle risikofaktorer (rygning, blodtryk og kolesterol) nedsætter ikke mortaliteten, og det diskuteres derfor om mere avancerede kredsløbsundersøgelser kan nedbringe dødeligheden af hjertekarsygdom. En af disse nye teknikker er ultralydsskanning af arteria carotis, med henblik på at se begyndende aterosclerose.

Dette holdningspapir vurderer brugen af ultralydsskanning af arteria carotis af raske i forbindelse med risikostratificering og forebyggelse af hjertekarsygdom.

Holdningspapiret er 1. maj 2014 godkendt af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse. Holdningspapiret er desuden godkendt af Dansk Neurologisk selskab og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Forfattere:
Dansk Cardiologisk Selskab: Axel Diederichsen, Mogens Lytken Larsen, Anne Soya og Eva Prescott
Dansk Neurologisk Selskab: Grethe Andersen
Dansk Selskab for Almen Medicin: Bo Christensen

icon Download holdningspapiret (88.61 kB)

Håndtering af takyarytmi hos patienter med kongenit hjertesygdom

I Danmark lever mere end 15.000 personer med medfødt hjertesygdom. Arytmi optræder som et alvorligt problem hos en stor andel af disse patienter. Arytmi kan debutere tidligt, med relation til den underliggende hjertesygdom, eller senere efter kirurgi, og da oftest relateret til ar-områder, implantater eller hæmodynamiske ændringer. Ofte debuterer arytmi mange år efter kirurgi. Nogle patienter tolererer arytmi dårligt på grund af et i forvejen skrøbeligt kredsløb, og selv supraventrikulære arytmier, der normalt giver tolerable symptomer hos patienter med strukturelt normalt hjerte, kan have alvorlig hæmodynamisk betydning eller endda fatale konsekvenser. Særlig agtpågivenhed skal derfor udvises i sådanne tilfælde, både med hensyn til den akutte håndtering af arytmi og den efterfølgende udredning og behandling heraf.

Dette holdningspapir beskriver de hyppigst forekommende arytmi-problemer ved medfødt hjertesygdom og giver en anbefaling til håndteringen heraf i Danmark.

Holdningspapiret er den 22. marts 2013 godkendt af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse.

Forfattere:
Dansk Cardiologisk Selskab: Betina Nørager, Jens Cosedis Nielsen (formand), Niels Holmark Andersen og Steen Pehrson
Dansk Thoraxkirurgisk Selskab: Vibeke Hjortdal
Dansk Pædiatrisk Selskab: Jesper Reimers

icon Download holdningspapiret (157.4 kB)

Kongenitte koronararterie anomalier hos voksne

I forbindelse med såvel invasiv som noninvasiv undersøgelse af koronarkar påvises relativ hyppigt koronararterieanomalier. De fleste er godartede, mens nogle anomali typer kan være forbundet med risiko for alvorlige komplikationer i form af pludselig død. Der mangler imidlertid såvel nationale som europæiske retningslinjer, for udredning ved mistanke om koronararterieanomalier og behandling af voksne patienter med koronararterieanomalier. I den anledning er det relevant at udarbejde et holdningspapir, med henblik på at give anbefalinger for udredning, behandling og viderehenvisning til specialiserede hjertecentre.

Holdningspapiret er primært udarbejdet af cardiac imaging arbejdsgruppen med deltagelse af emnerelaterede arbejdsgrupper: medfødt hjertesygdom, interventionel kardiologi og koronar patofysiologi samt thoraxkirurgi.

Holdningspapiret er den 23. april 2013 godkendt af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse.

Forfattere: Jawdat Abdulla, Klaus Fuglsang Kofoed, Axel Diederichsen, Niels Vejlstrup, Niels Holmark Andersen, Jens Erik Nielsen-Kudsk og Morten Helvind.

icon Download holdningspapiret (219.95 kB)

Udredning af patienter mistænkt for kronisk iskæmisk hjertesygdom

Mulighederne for udredning af patienter mistænkt for stabil angina pectoris har undergået en betydelig udvikling inden for de seneste år. Der er derfor behov for fagligt funderede anbefalinger af hvorledes dette bør udføres i Danmark. Holdningspapiret er udarbejdet med henblik på at sikre høj kvalitet, afbalanceret ressourceforbrug og lægefagligt velfunderet udredning af denne patient gruppe.

Holdningspapiret indeholder praktiske anbefalinger omkring relativ vægtning af symptomer og prognose i forhold til valg af udredningsstrategi. Desuden angives prioriteret brug af de aktuelt anvendte undersøgelse modaliteter (arbejds-test, stress-ekkokardiografi, myokardiescintigrafi, Hjerte-CT, Hjerte-MR og KAG/FFR) afhængig af konkrete kliniske scenarier og særlige grupper af patienter.

Holdningspapiret er den 13. april 2012 godkendt af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse.

Forfattere:
Axel Diederichsen (formand), Jesper Møller Jensen, Jens Hove, Morten Bøttcher, Philip Hasbak, Allan Johansen, Lone Dejbjerg, Per Lav Madsen, Kenneth Egstrup, Ahmad Sajadieh, Hans Mickley, Lars Kjøller-Hansen og Ole May

icon Download holdningspapiret (223.75 kB)

Familiær hyperkolesterolæmi

Familiær hyperkolesterolæmi (FH) er en hyppig, autosomal, monogen arvelig form for hyperkolesterolæmi, som rammer ca. 1 ud af 500 danskere, og som ubehandlet medfører betydelig risiko for tidlig iskæmisk hjertekarsygdom og død.

Holdningspapiret beskriver af tilstanden, herunder dennes epidemiologi og patofysiologi. Der redegøres for 1) retningslinier for diagnostik, herunder diagnostiske kriterier og undersøgelsesmetoder – klinisk og genetisk, 2) familieudredning, 3) behandling, herunder anbefalinger til behandlingsmål, 4) håndtering af specielle grupper, herunder børn og gravide, og 5) hvorledes den nationale organisering af familieopsporing og opfølgning vil kunne optimeres.

Holdningspapiret er den 13. april 2012 godkendt af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse.

Forfattere:
Lia E. Bang, Henning Bundgaard, Finn Lund Henriksen, Henrik Kjærulf Jensen, Ib Christian Klausen, Mogens Lytken Larsen, Bent Raungaard (formand), Erik Berg Schmidt og Kristian Thomsen

icon Download holdningspapiret (198.25 kB)

Pludselige uventede dødsfald under 50 år

Pludselig uventet hjertedød hos yngre skyldes i ca. 50% af tilfældene arvelig hjertesygdom, som slægtningene dermed også er i risiko for at udvikle. Formålet med holdningspapiret er, at beskrive hvorledes det kan sikres, at alle yngre (dvs. <50 år), der dør pludseligt uden oplagt årsag, får foretaget obduktion, der på systematisk og ensartet måde fokuserer på påvisning af mulig arvelig hjertesygdom som dødsårsag, herunder at der kan sikres væv med henblik på eventuel senere molekylær-genetisk undersøgelse. For obduktioner, der giver holdepunkter for arvelig hjertesygdom beskrives endvidere hvordan der kan opnås kontakt til slægtningene med henblik på at sikre, at der kan tilbydes familie-udredning.

Holdningspapiret er den 6. februar 2012 godkendt af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse.

Forfattere: 

For Dansk Cardiologisk Selskab: Henrik Kjærulf Jensen, Bo Gregers Winkel, Jacob Tfelt-Hansen og Henning Bundgaard (formand)
For Dansk Selskab for Retsmedicin: Jytte Banner
For Dansk Patologiselskab: Ulrik Baandrup, Søren Dalager
For Dansk Selskab for Medicinsk Genetik: Birgitte Rode Diness, Kirsten Rasmussen

icon Download holdningspapiret (275.5 kB)

Behandlingsstrategi i valget mellem CABG eller PCI

Arbejdsgruppens kommissorium udarbejdet af bestyrelserne i DCS & DTS var:

»Mange koronarlæsioner kan i dag effektivt behandles ved såvel CABG som PCI. Dansk Thoraxkirurgisk Selskab og Dansk Cardiologisk Selskab er derfor blevet enige om at udarbejde et kortfattet holdningspapir, der beskriver hvordan forskellige koronarlæsioner bedst håndteres i forskellige kliniske sammenhænge med PCI eller CABG.

Kliniske situationer som:

 1. stabil angina,
 2. ustabil angina eller NSTEMI og
 3. STEMI.
 4. Specielt ønskes fokus på proximal LAD og LMS læsioner.

Begge selskaber udpeger 3 repræsentanter til en fælles arbejdsgruppe.

Holdningspapiret skal opbygges efter DCSs retningslinjer og forventes færdigt senest 1.10. 2011«

 Arbejdsgruppens sammensætning:

Fra DTS: Jan Jesper Andreasen, Per Hostrup Nielsen, Daniel Steinbruchel.
Fra DCS: Henning Kelbæk, Jens Flensted Lassen, Anders Junker.

Holdningspapiret har været fremlagt på DCS/DTS fællesmøde 2012

icon Download holdningspapiret (825.53 kB)

 

Anbefalinger for minimumskrav til TEE hos voksne

Formålet med holdningspapiret er at skabe konsensus om hvad en standard TEE bør indeholde. Dette i et forsøg på generelt at øge kvaliteten af undersøgelsen ved at definere de centrale elementer i undersøgelsen; sikre bedre kommunikation mellem henvisende afdelinger og centre og dermed undgå unødig gentagelse af undersøgelser; fremme muligheden for at sammenligne serielle undersøgelser; sikre bedre dokumentation og endeligt er holdningspapiret også tiltænkt som et redskab i oplæring af læger i ekkokardiografi.

I modsætning til TTE holdningspapiret er det bevidst valgt i arbejdsgruppen at opdele standarden efter de anatomiske strukturer men det anbefales fortsat at billederne optages systematisk således at de fremhævede projektioner må opfattes som et minimumskrav.

Holdningspapiret er godkendt af DCS bestyrelse og fremlagt ved DCS Årsmøde 2009.

Jacob Eifer Møller

Formand for arbejdsgruppen

icon Download holdningspapiret (1.98 MB)

Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens

Der blev i december 2007 nedsat en arbejdsgruppe med følgende kommissorium: »At fastlægge evidensgrundlaget for hjerterehabilitering med særligt fokus på fysisk træning, anvise hvordan hjerterehabilitering bør udføres, definere hvilke forudsætninger (minimumskompetencer), der bør være opfyldt for at udføre hjerterehabilitering samt redegøre for lovgrundlaget for hjerterehabilitering efter strukturreformen.«

I dette holdningspapir præsenteres evidensen, lovgrundlaget, de organisatoriske forudsætninger og minimumskompetencer for hjerterehabilitering i forhold til patienter med IHD og CHF.

DCS arbejdsgruppe vedr. Præventiv kardiologi og rehabilitering og Hjerteinsufficiens

Hanne Rasmusen (formand), Eva Prescott, Ann-Dorthe Zwisler, Ulla Overgaard Andersen og Jens Refsgaard

icon Download holdningspapiret (446.39 kB)

Minimumskompetencer for hjerterehabilitering

Fra samme kommisorium som ovenstående papir vedr. "Fysisk træning ved iskæmisk hjertesygdom og kronisk hjerteinsufficiens" er beskrevet "Minimumskompetencer for hjerterehabilitering" inkl. skema med delelementer i hjerterehabilitering samt mål for enkelte elementer ved fase 2 rehabilitering af IHD.

Papiret er publiceret i samme dokument men kan her hentes specifikt med minimumskompetencerne.

Samme DCS arbejdsgruppe vedr. Præventiv kardiologi og rehabilitering og Hjerteinsufficiens

Hanne Rasmusen (formand), Eva Prescott, Ann-Dorthe Zwisler, Ulla Overgaard Andersen og Jens Refsgaard

icon Download holdningspapiret (232.28 kB)

Genoplivning med automatisk ekstern defibrillator udenfor hospital

Efter ønske af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse, udarbejdes et holdningspapir omhandlende præhospital anvendelse af automatisk ekstern defibrillator (AED).

Brug af AED på hospital falder udenfor dette holdningspapir. Arbejdsgruppen udgår fra Dansk Cardiologisk Selskab i samarbejde med Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin

Formål med holdningspapiret Formålet med holdningspapiret er at omsætte den eksisterende teoretiske viden om præhospital brug af AED til dansk klinisk praksis.

Arbejdsgruppen: Fredrik Folke DCS, Bo Løfgren DCS, Niels Henrik Krarup DCS, Freddy Lippert DASAIM og Christian Torp-Pedersen DCS.

icon Download holdningspapiret (221.03 kB)

2008 opdatering: Akut koronart syndrom

Nucleus for arbejdsgruppen »Akut Koronart Syndrom« (AKS) har taget initiativ til at opdatering af AKS rapporten fra 2004 er foretaget sammenfaldende med opdatering af den nationale behandlingsvejledning (NBV) for »Akut Koronart Syndrom«.

Vores vision er med baggrund i nutidens elektroniske medie at opnå muligheden for tidlig opdatering af såvel AKS rapporten som NBV. Vi finder at kunne forene AKS rapporten med den nationale behandlingsvejledning, således at vi står med et dokument, hvor vi fortsat har en klar problemorienteret NBV, hvor den videnskabelige baggrund for anbefalinger er angivet og links til andre arbejdsgrupper funktionsområde for uddybning.

Jan Ravkilde (formand) og Lia E. Bang (næstformand) – på vegne af Nucleus »Arbejdsgruppen Akut Koronart Syndrom«

icon Download opdateringen (135.86 kB)

Holdningspapirer