Personligt login

   Sekretariat/Secretariat:
   Vognmagergade 7, 3. sal
   1120 København K
   CVR:11089372

   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
   Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Lingeri www.sassystar.dk | http://apot101.com

Arvelige hjertesygdomme hos børn

Retningslinjer for håndtering af børn med arvelige hjertesygdomme

Denne vejledning supplerer DCS’s Rapport om Arvelige Hjertesygdomme fra 2013 og er udarbejdet i et tæt samarbejde mellem DCS og DPS med bidrag fra en række andre specialer, bl.a. Dansk Selskab for Medicinsk Genetik.

I denne vejledning om arvelige hjertesygdomme hos børn, beskrives udredning, behandling og opfølgning af pædiatriske patienter samt familieudredning, der inddrager børn.

Arbejdsgruppens medlemmer omfattede:

Dansk Pædiatrisk Selskab - DPS:
Anne Maria Herskind, Dorthe Lisbeth Jeppesen, Helle Andersen, Jesper Bjerre, Jesper Reimers og Martin Faber Boxill

Dansk Cardiologisk Selskab - DCS:
Bjarke Risgaard, Bo Winkel, Finn Lund Henriksen, Alex Hørby Christensen, Helle Lynge Kanstrup, Helle Petri, Henning Bundgaard, Henrik Kjærulf Jensen, Ib Christian Klausen, Jacob Tfelt-Hansen, Jens Mogensen, Juliane Theilade, Lia Evi Bang, Lisbeth Nørum Pedersen, Morten Steen Kvistholm Jensen, Niels Holmark Andersen, Pernille Corell og Reza Jabbari

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik DSMG:
Flemming Skovby

Øvrige bidragydere:
Alfred Peter Born, Anne Tybjærg Hansen, Fredrik Folke, og Hanne Hove

icon Download rapporten (495.49 kB)

Pludselige uventede dødsfald under 50 år

Pludselig uventet hjertedød hos yngre skyldes i ca. 50% af tilfældene arvelig hjertesygdom, som slægtningene dermed også er i risiko for at udvikle.

Formålet med denne vejledning er at beskrive hvorledes det kan sikres, at alle yngre (dvs. <50 år), der dør pludseligt uden oplagt årsag, får foretaget obduktion, der på systematisk og ensartet måde fokuserer på påvisning af mulig arvelig hjertesygdom som dødsårsag, herunder at der kan sikres væv med henblik på eventuel senere molekylær-genetisk undersøgelse. For obduktioner, der giver holdepunkter for arvelig hjertesygdom, beskrives hvordan der kan opnås kontakt til slægtningene med henblik på at sikre, at der kan tilbydes familieudredning.

Arbejdsgruppens medlemmer omfattede:

Dansk Cardiologisk Selskab
Bo Gregers Winkel, Henning Bundgaard (formand), Henrik Kjærulf Jensen, Jacob Tfelt-Hansen

Dansk Patologiselskab
Søren Dalager, Ulrik Baandrup

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik
Birgitte Rode Diness, Kirsten Rasmussen

Dansk Selskab for Retsmedicin
Jytte Banner

icon Download rapporten (254kB)

Arvelige hjertesygdomme

2013 opdatering

Formålet med dette arbejde er at fremsætte forslag til retningslinjer for udredning af slægtninge til patienter med arvelige kardiovaskulære sygdomme mhp at kunne forbedre information, rådgivning og behandling. Denne indsats forventes at kunne reducere udviklingen af alvorlige sygdomsmanifestationer og pludselig død.

Arbejdsgruppens medlemmer (alfabetisk): Alex Hørby Christensen, Anders Gaarsdal Holst, Anna Karin Iréne Axelsson, Anne Mette Soya, Bent Raungaard, Berit Philbert, Birgitte Diness, Bjarke Risgaard, Bo Gregers Winkel, Finn Gustafsson, Finn Lund Henriksen, Flemming Skovby, Gert Espersen, Hanne Kruse Rasmusen, Helle Petri, Henning Bundgaard (tidligere formand)*, Henning Mølgaard, Henrik Kjærulf Jensen,  (formand)*, Ib Christian Klausen, Jacob Tfelt-Hansen (næstformand)*, Jens Erik Nielsen-Kudsk, Jens Jakob Thune, Jens Mogensen, Jens Uffe Brorholt-Petersen, Jesper Hastrup Svendsen, Jesper Reimers, Jim Hansen, Jonas Bille Nielsen, Juliane Theilade, Jørgen Kanters, Jørn Carlsen, Keld Ejvind Sørensen, Kirsten Rasmussen, Klaus Juul, Kristian Korsgaard Thomsen, Lars Køber, Lars Søndergaard, Lene Helleskov Madsen, Lia Evi Bang, Lone Lemming, Marie Lund, Mattis Flyvholm Ranthe, Michael Christiansen, Michael Gilså Hansen, Mogens Stig Djurhuus, Morten Schou, Morten Steen Jensen, Niels Vejlstrup, Ole Eschen*, Ole Havndrup, Pernille Corell, Peter Clemmensen, Peter Riis Hansen, Reza Jabbari, Steen Pehrson, Thomas Andreas Fischer, Torsten Bloch Rasmussen, Trine Madsen, Ulrik Hedegaard Eriksen, Ulrik Thorgren Baandrup

*Disse medlemmer har varetaget den endelige redaktionelle bearbejdning af vejledningen.

Øvrige bidragsydere: 
Professor, dr.jur. Mette Hartlev, Forskningsafdeling II, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
Klinikchef, professor, overlæge, dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen, Endokrinologisk afdeling PE, Rigshospitalet
Professor, overlæge, dr.med. John Vissing, Neurologisk Klinik N, Rigshospitalet
Professor, overlæge, dr.med. Torben Ørntoft og cand.scient., PhD, Lisbeth Nørum Pedersen Molekylær Medicinsk afdeling (MOMA), Aarhus Universitetshospital Skejby

icon Download rapporten (920kB)

Antitrombotisk behandling ved kardiovaskulære sygdomme »Trombokardiologi«

2012 opdatering

Vejledning udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DCS.

Klaringsrapportens kommissorium er at fastlægge retningslinier for antikoagulansbehandling og trombocytaggregationshæmmende behandling for de hjertekarsygdomme hvor denne terapi er indiceret.

Arbejdsgruppens medlemmer omfatter:

Dansk Cardiologisk Selskab
Steen Elkjær Husted (formand), Erik Lerkevang Grove, Morten Lock Hansen, Arne Johannessen, Axel Brandes, Lene Holmvang, Hanne Sortsø Jensen, Lisette Okkels Jensen, Jens Flensted Lassen og Lia E. Bang

Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase og
Dansk Selskab for Klinisk Biokemi
Anna-Marie Bloch Münster

Dansk Selskab for Apopleksi
Dorte Damgaard

Dansk Thoraxkirurgisk Selskab
Thomas Decker Christensen

icon Download rapporten (2 MB)

Retningsliner for udstedelse af kørekort hos patienter med hjertelidelser

2012 opdatering

Retningslinier udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DCS efter henvendelse fra Sundhedsstyrelsen.

Rapporten er tiltrådt af Sundhedsstyrelsen og skal som sådan anvendes i forbindelse med den helbredsmæssige vurdering af hjertepatienter i forbindelse med kørekortsager. De enkelte tabeller kan bruges uden den tilknyttede tekst for et hurtigt opslag.

Neurologisk Selskab har tilkendegivet over for Sundhedsstyrelsen, at DCS’s formulering af afsnittet om synkoper, bør være gældende.

Arbejdsgruppe: Regitze Videbæk (formand), Axel Brandes, Sam Riahi, Jens Jakob Thune, Ann Bovin og Ulrik Abildgaard

icon Download rapporten (271.07 kB)

Opdateringen af Biokemisk diagnostik af AKS rappporten (2011)

Tillæg til Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Biokemi’s vejledning »Biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom i Danmark 2008 nr. 3«.

Der henvises til rapporten fra 2008 "Biokemisk diagnostik ved akut koronart syndrom i Danmark" som grundlag for aktuelle opdatering.

Jan Ravkilde, Bo Jørgensen, Lone K. Andersen, Marianne Benn, Jesper K. Jensen, Poul Jørgen Jørgensen, Birgit Jurlander og Søren Ladefoged.

icon Download 2011 opdateringen her (342 kB)

icon Download 2010 opdateringen her (328.14 kB)

icon Download oprindelig klaringsrapport, 2008 (223.63 kB)

Opdatering: i 2012 udgav ESC en fælles guideline med titlen: "Third Universal Definition of Myocardial Infarction, som er endorsed af DCS. Se rapporten og de danske kommentarer her.

Arytmi-risiko ved anvendelse af psykofarmaka

Kardiovaskulære bivirkninger er beskrevet for flere lægemiddelgrupper anvendt ved behandling af psykiatriske tilstande bla. nogle psykofarmaka og metadon. Flere af lægemidlerne påvirker hjertemuskecellernes depolarisering og/eller repolarisering med risiko for alvorlig ventrikulær arytmi ‘proarytmi’, som i værste fald kan være dødelig.

Rapporten fra skrivegruppe med deltagelse fra Dansk Cardiologisk Selskab og Dansk Psykiatrisk Selskab berører indledningsvist kausale forhold vedrørende arytmi risiko ved anvendelse af psykofarmaka. Dernæst præsenteres rapportgruppens algoritme som hjælp til en klinisk kardial risikovurdering ved ordination af psykofarmaka. Rapporten giver en oversigt over psykofarmaka, efterfulgt af en gennemgang af EKG-tolkninger i relation til måling af QT intervallet.

Skrivegruppe: Steen Pehrson, Henning Bundgaard, Anders Fink-Jensen, Henrik Kjærulf Jensen, Diana Kristensen, Jimmi Nielsen, Egon Toft og Poul Videbech.

icon Download rapporten (1.02 MB)

icon Notat vedrørende opdatering af rapporten, december 2011 (195.5 kB)

Hjerte-MR & Hjerte-CT

Hjerte-MR: Magnetisk resonans (MR) billeddannelse af hjertet og omgivende strukturer – Hjerte-MR – er internationalt en veletableret klinisk metode, som anvendt på korrekt udvalgte patienter giver diagnostiske informationer af afgørende betydning for behandlingsstrategi. I Danmark udføres Hjerte-MR endnu i begrænset omfang hvorfor der er behov for udbredelse af kendskabet til metodens kliniske anvendelighed herunder indikationer, kontraindikationer, patientegnethed og anbefalet henvisningspraksis. Det aktuelle holdningspapir vil alene angive indikationsområder som i henhold til nugældende internationale rekommandationer anses for anerkendte og evidensbaserede.Skrivegruppe: Lone Deibjerg, Thomas Fritz-Hansen, W Yong Kim, Klaus Fuglsang Kofoed (formand), Lars Køber, Niels Vejstrup, Claus Leth Petersen (Klinisk Fysiologi/Nuklearmedicin), Agnete Hedemann Nielsen (Radiologi) samt Per Åkeson (Radiologi).

Hjerte-CT er en ny og meget lovende teknik til fremstilling af den koronare anatomi. Teknikken er under fortsat meget hurtig udvikling. Med den nuværende teknik synes patienter med intermediær præ-test sandsynlighed for koronarsygdom at være den primære målgruppe. Undersøgelsen bør ligge i kardiologisk regi, men i nært samarbejde med de billeddiagnostiske afdelinger. Fortolkning af hjerte-CT billeder kræver kompetencer ud over den nuværende speciallæge uddannelse og der bør opstilles kriterier for minimumskompetencer for kardiologer der fortolker Hjerte-CT. Undersøgelsen bør desforuden indplaceres i de nuværende invasive hjertedatabaser.

Arbejdsgruppen: fra Dansk Cardiologisk Selskab: Morten Bøttcher (formand), Kenneth Egstrup, Ole Gøtzsche, Henning Kelbæk, Klaus Kofoed, Hans Mickley, Bjarne Linde Nørgaard, Ole Dyg Pedersen, Niels Peter Rønnow Sand og Hans Henrik Tilsted. Fra Dansk Radiologisk Selskab: Thomas Kristensen.

icon Download rapporten (166.53 kB)

Screening af unge idrætsudøvere i Danmark Opdatering og vurdering, 2010

I forlængelse af rapporten »Screening af idrætsudøvere i Danmark – kan tilfælde af pludselig hjertedød forebygges?« fra Dansk Cardiologisk Selskab (DCS) fra 2006 ønskes udarbejdet et tillæg, som indeholder en fornyet vurdering for og imod indførelse af screening for hjertesygdom med henblik på forebyggelse af pludselig uventet hjertedød hos unge idrætsudøvere i Danmark.

Læs skrivegruppens anbefalinger og praktiske anvisninger på udredning med centrale metoder som spørgeskema, klinisk undersøgelse, EKG og ekkokardiografi med fokus på de specielle forhold man skal være opmærksom på ved undersøgelse af unge idrætsudøvere.

Holdningspapiret er godkendt af Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse og er dermed Dansk Cardiologisk Selskabs Holdning.

Skrivegruppe: Hanne Rasmusen, Eva Prescott, Susanne Glasius, Lars Juel Andersen, Finn Heath, Jacob Tfelt-Hansen, Søren Strange, Bo Christensen, Michael Kjær, Morten Storgaard samt Steen Abildstrøm.

icon Download rapporten (344.66 kB)

icon Download oprindelig klaringsrapport, 2006 (579.92 kB)

Diabetes og hjertesygdom

Diabetes har en høj og stigende forekomst, og det skønnes, at der aktuelt er 230.000 patienter med type 2 diabetes (T2DM) i Danmark. Hertil kommer et antal endnu udiagnosticerede tilfælde. Patienter med diabetes antages at have en dødelighed, der er ca. dobbelt så høj som baggrundsbefolkningen, primært på grund af tidlig hjertekarsygdom. Diabetes er hyppig ved kronisk iskæmisk hjertesygdom, akut koronart syndrom og hjertesvigt, idet op mod 50 % har enten kendt diabetes, eller diabetes opdaget i forbindelse med indlæggelse for hjertesygdommen. Den væsentligste behandling af patienter med diabetes, såvel med som uden erkendt kardiovaskulær sygdom, er modifikation af risikofaktorerne. Rapporten giver mål for behandling og vejledninger vedrørende livsstilsændringer, aggressiv blodtryksbehandling samt reduktion af LDL-kolesterol, behandling mod blodpropper og rehabilitering.

På vegne af DCS: Hans Erik Bøtker og Per Hildebrandt samt DES: Kim Brixen og Ole Snorgaard

Rapporten er godkendt efter diskussion på DCS Årsmøde 2008.

icon Download rapporten (980.35 kB)

Diagnostik og behandling af torakale aortasygdomme

Aortas sygdomme er potentielt alvorlige sygdomme, der i en del tilfælde kræver en akut indsats. Incidensen og prævalensen af det torakale aortaaneurisme kendes ikke præcist, men der er formentlig 500-700 nye tilfælde om året i Danmark. Aortadissektion er en lidt sjældnere tilstand med 300-500 nye tilfælde årligt, som kræver en hurtig og sikker diagnostik, for at redde patientens liv. Den traumatiske aortalæsion bringer igen kardiologen, thoraxkirurgen og radiologen sammen mhp. at stille den rigtige diagnose og vælge den bedste behandling, som kan være både kirurgisk eller endovaskulær.

Rapporten er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Dansk Cardiologisk Selskab i samarbejde med Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, Dansk Karkirurgisk Selskab og Dansk Radiologisk Selskab og omfatter: Henning Mølgaard, Peter Skov Olsen, Steen Hvitfeldt Poulsen, Hans-Henrik Kure, Jacob Eifer Møller, Per Justesen, Flemming Hald Steffensen, Jesper Laustsen samt Thomas Fritz Hansen.

Rapporten er godkendt efter diskussion på DCS Efterårsmøde 31/10 2007.

icon Download rapporten (552.1 kB)

Hjerteinsufficiens

Rapporten gennemgår diagnostik af de 3 omtalte former for hjerteinsufficiens, men ekkokardiografi er for alle former den vigtigste enkeltstående undersøgelse. Den omfattende dokumentation for non-farmakologisk, farmakologisk og elektromekanisk behandling af patienter med kronisk systolisk hjerteinsufficiens gennemgås i rapporten og hvor dokumentationen er mindre sikker giver arbejdsgruppen sin anbefaling.

Arbejdsgruppen fra DCS omfatter: Lars Videbæk (formand), Kenneth Egstrup, Hans Eiskjær, Finn Gustafsson, Christian Hassager, Per Hildebrandt, Eva Korup, Lars Køber, Jess Lambrechtsen, Bente Kühn Madsen, Christian Torp-Pedersen, Peter Søgaard samt Henrik Wiggers.

Rapportens indhold er diskuteret på årsmødet juni 2007.

icon Download rapporten (568.85 kB)

Infektiøs endokardit

Diagnose og behandling

Vejledning udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DCS. Arbejdsgruppe: Niels Eske Bruun (formand), Hanne Elming, Kurt Furrsted, Knud Nørregård Hansen, Christian Hassager, Jannik Helweg-Larsen, Henrik K Kjærgaard, Carsten Toftager Larsen, Steen Hvitfeldt Poulsen, Lars Søndergaard, Jens Juel Thiis, Michael Tvede.

Rapporten har været diskuteret på DCS Årsmøde 4.-6. maj 2006

icon Download rapporten (2.31 MB)

Profylaktisk anvendelse af ICD/CRT pacemaker

Endelig rapport udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DCS. Arbejdsgruppe: Jens Haarbo, (formand), Finn Gustafsson, Lars Køber, Mogens Møller, Anders Kirstein Pedersen, Steen Pehrson, Lars Videbæk.

Rapporten er diskuteret på DCS Årsmøde 4.-6. maj 2006

icon Download rapporten (147.17 kB)

Pulmonal Hypertension

I de sidste 5-10 år er der sket afgørende fremskridt i den patofysiologiske forståelse af pulmonal hypertension. Dette har ført til en ny klassifikation og fremkomst af nye farmakologiske behandlingsprincipper for pulmonal arteriel hypertension (PAH) baseret på randomiserede kliniske undersøgelser. Samtidig er den kirurgiske behandling af kronisk tromboembolisk pulmonal hypertension (CTEPH) implementeret i DK med resultater som er på internationalt niveau. Mange patienter med pulmonal hypertension kan således i dag tilbydes effektiv medicinsk eller kirurgisk behandling som forbedrer symptomer, livskvalitet og prognose.

Denne klaringsrapport om henvisning, diagnostik og behandling af pulmonal hypertension er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Thoraxkirurgisk Selskab, Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Reumatologisk Selskab.

Arbejdsgruppen har haft følgende medlemmer: Jens Erik Nielsen-Kudsk (DCS) Jørn Carlsen (DCS) Knud Nørregaard Hansen (DCS) Jens Mogensen (DCS) Bent Østergård Kristensen (DCS) Eva Korup (DCS) Niels Eske Bruun (DCS) Henrik Nielsen (DCS) Lars Ilkjær (Dansk Thoraxkirurgisk Selskab) Martin Iversen (Dansk Lungemedicinsk Selskab) Klaus Søndergaard (Dansk Reumatologisk Selskab) Kristian Stengaard-Pedersen (Dansk Reumatologisk Selskab)

Rapportudkastet er blevet diskuteret på DCS årsmøde 27.-28 maj og foreligger nu (august 2005) i sin endelige form.

icon Download rapporten (796.49 kB)

Der er lavet et powerpoint slide-show til undervisningsbrug ud fra PHT rapporten af Gitte Nielsen og Jan Bech.

icon Hent undervisningsslides (3.87 MB)

Akut Koronart Syndrom

Retningslinjer for diagnostik og behandling udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DCS: Peer Grande (formand) og Lene Holmvang. Øvrige medlemmer af arbejdsgruppen: Liv Gøtzsche, Randers Centralsygehus Rolf Steffensen, Hillerød Sygehus Steen E. Husted, Århus Sygehus Henning Rud Andersen, Skejby Sygehus Jan Ravkilde, Ålborg Sygehus Lia E. Bang, Rigshospitalet Per Hildebrandt, Frederiksberg Hospital Peter Riis Hansen, Gentofte Amtssygehus Per Thayssen, Odense Universitetshospital Hans Erik Bøtker, Skejby Sygehus Peter Clemmensen, Rigshospitalet Gunnar V. Jensen, Roskilde Amtssygehus Svend Eggert Jensen, Sydvestjysk Sygehus Jan Kyst Madsen, Rigshospitalet.

icon Download rapporten (856.81 kB)

Se endvidere NBV for nyeste AKS vejledning

Der er lavet et powerpoint slide-show til undervisningsbrug ud fra AKS rapporten af Lene Holmvang og Jan Bech.

icon Hent undervisningsslides (2.6 MB)

Lungeemboli

Klaringsrapport fra en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab, Dansk Thoraxkirurgisk Selskab Dansk Selskab for Trombose & Hæmostase 2004.

Sammensætning: Steen E. Husted (formand) Medicinsk-kardiologisk afdeling A Århus Amtssygehus, Kåre Sander Jensen Thoraxkirurgisk afdeling RT 2152 RH, Thomas Christiansen Radiologisk afdeling Århus Amtssygehus, Hans Kræmmer Nielsen Trombosecentret Brædstrup Sygehus, Jørn Dalsgaard Nielsen Trombosecentret Amtssygehuset i Gentofte, Christian Hassager Kardiologisk afdeling P Amtssygehuset i Gentofte, Ledende overlæge Jann Mortensen Afdeling for klinisk fysiologi og nuklearmedicin 4011 H:S RH.

Udgivet: Oktober 2004

icon Hent rapporten (796.49 kB)

Der er lavet et powerpoint slide-show til undervisningsbrug ud fra Lungeemboli rapporten.

icon Hent undervisningsslides (5.79 MB)

Forebyggelse af kardiovaskuær sygdom

Retningslinierne er baseret på "Prevention of Cardiovascular Diseases in Clinical Practice" tilpasset danske forhold. Repræsentanter for 6 danske videnskabelige selskaber gået sammen om denne danske bearbejdning af de nye europæiske retningslinier for forebyggelse af CVD.

Arbejdsgruppen har haft følgende sammensætning: Troels Thomsen (formand), Dansk Cardiologisk Selskab, Bo Christensen, Dansk Selskab for Almen Medicin, Per Hildebrandt, Dansk Cardiologisk Selskab, Helle K. Iversen, Dansk Neurologisk Selskab, Mogens Lytken Larsen, Dansk Cardiologisk Selskab, Henrik Sillesen, Dansk Karkirurgisk Selskab, Ole Snorgaard, Dansk Endokrinologisk Selskab, Lars Videbæk, Dansk Hypertensionsselskab.

icon Download rapporten (380.13 kB)

Hjerterehabilitering på danske sygehuse

"Hjerterehabilitering på danske sygehuse" er udarbejdet af netværksgruppen ”Hjerterehabilitering” under Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark og er udgivet af:Sekretariat for Netværk af forebyggende sygehuse i Danmark, Hjerteforeningen og Dansk Cardiologisk Selskab. Publikationen er tænkt som en praktisk vejledning ved indførelse af et systematisk rehabiliteringstilbud til alle patienter med iskæmisk hjertesygdom på danske sygehuse i overensstemmelse med såvel danske som internationale retningslinjer.

Publikationen indeholder en gennemgang af evidensen for de kliniske retningslinjer samt forslag til implementering med vægten lagt på praktiske værktøjer til de forskellige behandlere, der er involverede i hjerterehabilitering på sygehusene. Der er imidlertid også lagt vægt på at beskrive forhold omkring organisering, implementering og kvalitetssikring på såvel afdelingsledelses- som sygehusledelses-niveau.

icon Download rapporten (1.67 MB)

Behandling af atrieflimren og atrieflagren

DCS nedsatte i forået 2002 en rapportgruppe med det formål at redegøre for atrieflimren og atrieflagren.

Medlemmer af rapportgruppen: Axel Brandes, Herning Centralsygehus, medicinsk afdeling, Afdelingslæge Xu Chen, RH, kardiologisk afdeling, Niels Gadsbøll, HS Bispebjerg Hospital, kardiologisk klinik, Peter Steen Hansen, Skejby Sygehus, hjertemedicinsk afdeling (formand), Helen Høgh Petersen, RH, kardiologisk afdeling, Steen Pehrson, KAS Gentofte, kardiologisk afdeling, Erik Hertel Simonsen, Odense Universitetshospital, kardiologisk afdeling, Egon Toft, Ålborg Sygehus, Århus Universitetshospitaler, kardiologisk afdeling og Institut for Sundhedsteknologi,Aalborg

Udgivet: Oktober 2003

icon Download rapporten (646.16 kB)

Profylaktisk ICD ved iskæmisk hjertesygdom

DCS nedsatte i foråret 2002 en rapportgruppe mhp. en analyse af det mulige indikationsområde for profylaktisk ICD (implanterbar cardioverter defibrillator) hos patienter med iskæmisk hjertesygdom.

Medlemmer af rapportgruppen: Steen Pehrson, KAS Gentofte, afd. P (formand), Jens Haarbo, KAS Gentofte, afd. P, Peter Steen Hansen, Skejby Sygehus, afd. B, Lars Køber, RH, afd. B, Line Olesen, Herning Centralsygehus, med. afd., Mogens Møller, Odense Universitetssygehus, afd. B, Anders Kirstein Pedersen, Skejby Sygehus, afd. B, Bjarne Sigurd, Bispebjerg Hospital, afd. Y, Jesper Hastrup Svendsen, Rigshospitalet, afd. B og Poul Erik Bloch Thomsen, KAS Gentofte, afd. P.

Udgivet: Marts 2003

icon Download rapporten (541.01 kB)

Klinisk arbejdstest

Vejledende retningslinier for klinisk arbejdstest i relation til iskæmisk hjertesygdom.

Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DCS 2001. Medelmmer af arbejdsgruppen: Kari Saunamäki, Kenneth Egstrup, Lars Krusell, Hans Mickley, Jens Rokkedal Nielsen, Peter Schnohr.

Udgivet: Oktober 2002

icon Download rapporten (490.61 kB)

KAG, hjertekateterisation og PTCA hos voksne

Retningslinier udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af Dansk Cardiologisk Selskab: Klaus Rasmussen (formand), Ulrik Abildgaard, Dorthe Dalsgaard, Jens Kastrup, John Markenvard, Knud Erik Pedersen, Tage Lysbo Svendsen, Leif Thuesen.

Udgivet: August 2002

icon Download rapporten (373.78 kB)

Hjerteklapsygdom

Rapport fra en ad hoc arbejdsgruppe under DCS: Henrik Egeblad (formand), Ulrik Abildgaard, Henning Bagger, Jens Berning, Kenneth Egstrup, Knud Nørregaard Hansen, Kåre Sander og Alf Wennevold.

Udgivet: November 2001

icon Download rapporten (1.2 MB)

Dyslipidæmi

Sekundær og primær forebyggelse af koronar hjertesygdom med særligt henblik på dyslipidæmi. 2000, Udarbejdes af arbejdsgruppe nedsat af DCS.

Formand for arbejdsgruppen: Ole Færgeman

icon Download rapporten (354.69 kB)

Behandling med pacemaker og implanterbar defibrillator

Udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat af DCS Formand for arbejdsgruppen: Mogens Møller

Udgivet: 1999

icon Download rapporten (376.11 kB)