38. Kørekort hos patienter med hjertelidelser

Referenter: Jacob Pontoppidan
Revideret af DCS arbejdsgruppe vedrørende præventiv kardiologi og rehabilitering
Opdateret 09 apr 2024 16:42Visninger: 3673
Kapitlet er i forbindelse med årets revision ændret på følgende områder:
Tabel 2: Retningslinjer for synkope med klinisk mistanke om kardiel årsag. Tabel 5: Retningslinjer efter kateterbaseret klapintervention, herunder TAVI, og kirurgisk behandlede aortadissektioner.

Indledende bemærkninger

Dette kapitel gengiver i tabelform anbefalinger for kørsel for patienter med hjertesygdom. Tabellerne er et uddrag fra Styrelsen for Patientsikkerheds ”Vejledning om helbredskrav til kørekort”, opdateret i november 2022.

Der skelnes mellem to kørekortkategorier: Gruppe 1 og 2.

 • Gruppe 1: almindelige privatbilister (kørekort til bil med plads til højst 8 personer udover fører og max. totalvægt 3500 kg, stor knallert, eller motorcykel) samt traktor/motorredskab.
 • Gruppe 2: førere af lastbil eller bus og kørelærere.

Ved udstedelse/fornyelse af kørekort er det myndigheden, der fastsætter eventuelle vilkår for kørekortet. Gruppe 1 kørekort kan ikke udstedes for mere end 15 år, og gruppe 2 kørekort kan ikke udstedes for mere end 5 år. Der er ikke nogen faste, lægelige regler om, at patienter for at bevare kørekort skal undersøges hyppigere eller anderledes end vanlig klinisk kontrol for deres sygdom.

Udførelse af taxi- og limousinekørsel og kørsel for offentlig myndighed af op til ni personer inklusive chaufføren kræver, i tillæg til kørekort til bil, et chaufførkort, der udstedes af Færdselsstyrelsen, som blandt andet foretager en lægefaglig vurdering ud fra en højest tre måneder gammel lægeattest og eventuelt supplerende yderligere oplysninger. Der kan ikke udstedes et lægeligt kørselsforbud mod anvendelse af et allerede udstedt chaufførkort. Et kørselsforbud til almindelig privatbilisme vil dog samtidig betyde at chaufførkort ikke kan anvendes, da erhvervsmæssig persontransport hvortil der kræves chaufførkort, alene kan udføres med et gyldigt kørekort. Fornyelse af chaufførkort kræver en lægeattest, hvorfor senere fornyelse af chaufførkort ikke vil være mulig, hvis patienten på tidspunktet for fornyelse ikke kan opfylde helbredskravene.

Væsentligt at huske er følgende:

 • Begrebet lægeligt kørselsforbud anvendes i daglig tale, selv om det kun er politiet, der kan give et egentligt kørselsforbud i juridisk forstand.
 • Det er altid myndigheden der har den endelige afgørelse – ikke kardiologen/lægen.
 • Lægen har pligt til at meddele en patient, at bilkørsel ikke må finde sted såfremt de helbredsmæssige betingelser ikke er opfyldt. Patienten skal informeres om:
  • Årsagen til kørselsforbuddet
  • Hvor længe kørselsforbuddet gælder
  • Hvornår kørselsforbuddet kan revurderes eller om det er permanent
  • Hvad der sker, hvis kørselsforbuddet ikke efterleves
   Ovenstående og patientens respons skal journalføres.
 • Lægen har pligt til at kontakte Styrelsen for Patientsikkerhed såfremt det fremgår at patienten ikke vil overholde påbud om kørselsforbud; dette skal ligeledes journalføres. Ved umiddelbar fare for patientens og/eller andres liv skal politiet kontaktes, hvilket kan gøres uden patientens samtykke i helt særlige, akutte situationer.
Tabel 38.1: Iskæmisk hjertesygdom

Gruppe 1

Gruppe 2

Stabil iskæmisk hjertesygdom og stabil angina

Helbredskrav opfyldt, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller under kørsel og ingen malign arytmi.

Helbredskrav opfyldt, hvis

 • NYHA I-II og ikke angina i hvile eller i forbindelse med bilkørsel eller sindsbevægelse
 • LVEF >35%
 • Opnår ved arbejdstest METS≥5
 • Ingen malign arytmi

Efter akut koronar syndrom (AMI eller ustabil angina)

Helbredskrav opfyldt, hvis ingen angina i hvile eller under kørsel og ingen malign arytmi.

Hvis LVEF ≤35% er der dog 30 dages observation før helbredskrav er opfyldt efter AMI.

Helbredskrav opfyldt efter 30 dage, hvis

 • NYHA I-II og ikke angina i hvile eller i forbindelse med bilkørsel eller sindsbevægelse
 • LVEF >35%
 • Opnår ved arbejdstest METS≥5
 • Ingen malign arytmi

Efter elektiv PCI

Helbredskrav opfyldt, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel og ingen malign arytmi.

Helbredskrav opfyldt efter 30 dage, hvis

 • NYHA I-II og ikke angina i hvile eller i forbindelse med bilkørsel eller sindsbevægelse
 • LVEF >35%
 • Opnår ved arbejdstest METS≥5
 • Ingen malign arytmi

Efter CABG

Helbredskrav opfyldt efter 30 dage, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse eller ved kørsel og ingen malign arytmi.

Helbredskrav opfyldt efter 3 måneder, hvis

 • NYHA I-II og ikke angina i hvile eller i forbindelse med bilkørsel eller sindsbevægelse
 • LVEF >35%
 • Opnår ved arbejdstest METS≥5
 • Ingen malign arytmi

 

Tabel 38.2: Kardiologiske synkoper

Synkopetype

Gruppe 1

Gruppe 2

”Banal synkope”, enkeltstående tilfælde indenfor en 12 mdrs. periode, ikke opstået under højrisiko aktivitet*: 

-  vasovagal synkope 

-  uforklaret synkope 

-  situationssynkope 

-  synkope i forbindelse med akut sygdom 

-  synkope i forbindelse med medicinsk procedure 

*højrisiko aktiviteter (bilkørsel, arbejde med maskiner eller i højde) 

Helbredskrav opfyldt hvis det er vurderet af læge at det ikke er underliggende hjertesygdom. 

Helbredskrav opfyldt hvis det er vurderet af læge at der ikke er underliggende hjertesygdom. Ved situationssynkoper i forbindelse med vandladning eller defækation bør det sikres at der er tale om et benignt fænomen.

Synkope med klinisk mistanke om kardiologisk årsag 

og 

Synkope opstået under højrisiko aktivitet (bilkørsel, arbejde med maskiner eller i højde)

Helbredskrav opfyldt hvis patienten efter adækvat udredning har været uden synkoper i 6 måneder, evt. før såfremt underliggende årsag er effektivt behandlet (for eksempel med pacemaker-implantation).

Helbredskrav ikke opfyldt, med mindre årsagen til synkopen er helt afklaret og behandlingen har vist sig effektiv uden synkoper i 12 måneder fra behandlingsstart.

Recidiverende synkoper indenfor 12 mdr. (inkl. gentagne ”banale” synkoper, dog ikke synkoper i forbindelse med akut sygdom, situationssynkope eller medicinsk procedure) 

Helbredskrav opfyldt (Kørekort kan udstedes, fornyes eller bevares), hvis patienten efter adækvat udredning og behandling har været uden synkoper i 3 måneder.

Helbredskrav ikke opfyldt, med mindre årsagen til synkopen er helt afklaret og behandlingen har vist sig effektiv uden synkoper i 12 måneder fra behandlingsstart. 

Sinus caroticus synkope 

Hvis indikation for pacemaker er helbredskrav opfyldt 1 uge efter anlæggelse af pacemaker såfremt forløbet er uproblematisk og der er ophør af symptomer ved carotismassage. 

Hvis indikation for pacemaker er helbredskrav opfyldt efter klinisk kontrol 4 uger efter anlæggelse af pacemaker såfremt forløbet er uproblematisk og der er ophør af symptomer ved carotismassage.

Hostesynkope med gentagne tilfælde 

Helbredskrav opfyldt efter 6 måneders symptomfri observation på basis af lægeudtalelse.

Helbredskrav ikke opfyldt (Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares). Kan dog i særlige tilfælde, hvor der foreligger dokumenteret ændring af livsstil med vægttab og rygeophør, genovervejes efter 12 mdrs. symptomfri periode. 

 

Tabel 38.3: Arytmi, pacemaker og ablation

Gruppe 1

Gruppe 2

Sinusbradykardi

Helbredskrav opfyldt, hvis ikke anamnese med svimmelhed eller synkope.

Helbredskrav opfyldt medmindre der er anamnese med svimmelhed eller synkope.

Syg sinusknude syndrom

Ved anamnese med synkope er helbredskrav ikke opfyldt indtil tilstanden er behandlet sufficient, oftest ved pacemaker implantation.

Ved anamnese med synkope er helbredskrav ikke opfyldt indtil tilstanden er behandlet sufficient, oftest ved pacemaker implantation.

AV-blok (undtagen kongenit AV-blok og grenblok)

Helbredskrav ikke opfyldt ved anamnese med synkope indtil der er anlagt pacemaker eller AV-blok er elimineret på anden vis.

Helbredskrav ikke opfyldt ved anamnese med synkope indtil der anlagt pacemaker eller AV-blok er elimineret på anden vis. Kørsel kan først genoptages efter vurdering ved læge.

Bi- og trifascikulært blok

Ved synkopeanamnese er helbredskrav ikke opfyldt indtil efter pacemaker implantation.

Ved synkope-anamnese er helbredskrav ikke opfyldt indtil efter pacemaker implantation.

Ved skiftevis højre og venstre grenblok er der kørselsforbud indtil pacemaker implantation, også hos asymptomatiske patienter.

Kongenit AV-blok

Ved synkopeanamnese er helbredskrav ikke opfyldt indtil efter pacemaker implantation.

Helbredskrav ikke opfyldt indtil efter pacemaker implantation.

Atrieflimren, atrieflagren og atrial takykardi

Helbredskrav opfyldt, hvis ingen synkope.

Ved synkope skal denne være adækvat udredt før kørsel kan genoptages.

Helbredskrav opfyldt, hvis ingen synkope og AK-guidelines følges. Hvis synkope, kan kørsel først genoptages efter lægelig vurdering af passende rytmekontrol og lav risiko for ny synkope.

AVNRT, AVRT, WPW

Helbredskrav opfyldt hvis ingen synkope. Ved synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er kontrolleret/ behandlet.

Helbredskrav opfyldt hvis ingen synkope. Ved synkope er der kørselsforbud indtil tilstanden er behandlet. Ved WPW med præekcitation kan kørsel genoptages efter vurdering fra en kardiolog.

VES og non-sustained VT (NSVT)

Helbredskrav opfyldt forudsat ingen svimmelhed.

Helbredskrav opfyldt ved VES og monomorf NSVT, hvis asymptomatisk og der ikke er ICD-indikation af anden årsag.

Kørselsforbud ved polymorf NSVT (uanset om der er symptomer) og symptomatisk monomorf NSVT (svimmelhed) indtil tilstanden er behandlet adækvat og efter vurdering hos kardiolog.

Benign sustained VT (hos patienter uden strukturel hjertesygdom eller ionkanalsygdom)

Helbredskrav ikke opfyldt ved symptomer. Kørsel kan genoptages efter vurdering ved en kardiolog når tilstanden er behandlet adækvat.

Helbredskrav ikke opfyldt ved symptomer. Kørsel kan genoptages efter vurdering hos en kardiolog når tilstanden er behandlet adækvat.

Pacemakeranlæggelse pga. bradykardi uden synkope

Helbredskrav opfyldt 1 uge efter pacemakerimplantation.

Helbredskrav opfyldt 1 uge efter pacemakerimplantation.

Pacemakeranlæggelse pga. bradykardi med synkope

Helbredskrav opfyldt 1 uge efter pacemakerimplantation.

Helbredskrav opfyldt 2 uger efter pacemakerimplantation på basis af udtalelse fra behandlende pacemakercenter.

Ablation

Helbredskrav opfyldt efter 1 uge.

Helbredskrav opfyldt efter 1 uge.

 

Tabel 38.4: ICD

Gruppe 1

Gruppe 2

Primær profylakse

Helbredskrav opfyldt 1 uge efter implantationen såfremt hjemmemonitorering er etableret.

Hvis hjemmemonitorering ikke er etableret, kan helbredskrav evt. være opfyldt 2 uger efter implantationen på basis af udtalelse fra behandlende ICD-center.

Helbredskrav ikke opfyldt 
(Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares).

Sekundær profylakse

Helbredskrav opfyldt 1 uge efter implantationen, der skal være gået minimum 3 måneder siden seneste VF/sustained VT.

Helbredskrav ikke opfyldt(Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares).

ICD-stød (appropriate)

Helbredskrav ikke opfyldt i 3 måneder, ICD skal være aflæst og kontrolleret før kørselstilladelse kan gives.

-

ICD-stød (inappropriate)

Helbredskrav ikke opfyldt indtil årsagen til den utilsigtede terapi er afklaret og afhjulpet.

-

ATP

Ingen restriktion.

-

Patienter, der ikke ønsker primær profylaktisk ICD

Ingen restriktion.

Helbredskrav ikke opfyldt (Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares).

Patienter, der ikke ønsker sekundær profylaktisk ICD

Helbredskrav ikke opfyldt i 3 måneder.

Der skal foreligge oplysninger om indlæggelser/ skadestuebesøg i de 3 måneder inden genoptagelse af kørsel.

Helbredskrav ikke opfyldt (Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares).

Efter ICD-skift eller lommerevision

Helbredskrav opfyldt 1 uge efter implantationen (patienten skal være smertefri).

Helbredskrav ikke opfyldt (Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares).

Efter replacering/skift af ICD-elektrode

Helbredskrav opfyldt 1 uge efter implantationen såfremt hjemmemonitorering er etableret.

Hvis hjemmemonitorering ikke er etableret, kan helbredskrav være opfyldt 2 uger efter implantationen på basis af udtalelse fra behandlende ICD-center.

Helbredskrav ikke opfyldt. (Kørekort kan hverken udstedes, fornyes eller bevares)

 

Tabel 38.5: Hjertesvigt, klapsygdomme, hypertension og aortasygdom

Gruppe 1 

Gruppe 2 

Hjertesvigt, NYHA I-II

Helbredskrav opfyldt

Helbredskrav opfyldt, hvis LVEF>35%.

Hjertesvigt, NYHA III

Helbredskrav opfyldt

Helbredskrav ikke opfyldt.

Hjertesvigt, NYHA IV

Helbredskrav ikke opfyldt

Helbredskrav ikke opfyldt.

Mekanisk hjerte - LVAD

Individuel vurdering foretaget af behandlende center, tidligst efter 90 dage.

Helbredskrav ikke opfyldt.

Hjertetransplantation

Helbredskrav opfyldt efter 30 dage, hvis smertefri og ingen malign arytmi.

Helbredskrav opfyldt efter 12 måneder, hvis

 • LVEF>55 %
 • normal arbejdskapacitet (80 % af forventet) 
 • ingen tegn på betydende allograft vaskulopati ved screeningsundersøgelse.

Aorta- eller mitral-insufficiens, let til moderat aortastenose

Helbredskrav opfyldt, hvis ikke NYHA IV eller synkope.

Helbredskrav opfyldt, hvis ikke NYHA IV eller synkope.

Aortastenose, svær

Helbredskrav opfyldt, hvis ikke NYHA IV eller synkope.

Helbredskrav ikke opfyldt.

Mitralstenose

Helbredskrav opfyldt, hvis ikke NYHA IV eller synkope.

Helbredskrav ikke opfyldt hvis NYHA III-IV, synkope eller svær pulmonal hypertension.

Efter hjerteklapkirurgi

Helbredskrav opfyldt efter 30 dage, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse og ingen malign arytmi.

Helbredskrav opfyldt efter 3 måneder, hvis

 • NYHA I-II og ikke angina i forbindelse med kørsel eller sindsbevægelse
 • LVEF >35%
 • Opnår ved arbejdstest METS≥5
 • Ingen malign arytmi

Patienter med mekanisk klap skal være i stabil AK-behandling.

Efter kateterbaseret klapintervention (inkl. TAVI)

Helbredskrav opfyldt efter 30 dage, hvis ingen angina i hvile/sindsbevægelse og ingen malign arytmi.

Helbredskrav opfyldt efter 3 måneder, hvis

 • NYHA I-II og ikke angina i forbindelse med kørsel eller sindsbevægelse
 • LVEF >35%
 • Opnår ved arbejdstest METS≥5
 • Ingen malign arytmi

Grad 1 og 2 hypertension (DBP 110 og SBP 

Helbredskrav opfyldt.

Helbredskrav opfyldt, hvis ikke bivirkninger til behandling af trafiksikkerhedsmæssig betydning.

Grad 3 hypertension (DBP ≥ 110 og/eller SBP ≥180 mmHg)

Helbredskrav opfyldt, hvis der ikke er svimmelhed, svær hovedpine eller synsforstyrrelser.

Helbredskrav ikke opfyldt indtil blodtryk er under kontrol.

Thorakal aortadilatation/aneurisme (ikke som led i syndrom, familiær aortasygdom eller bikuspid aortaklap)

Helbredskrav opfyldt, hvis smertefri og aortadiameter ≤60mm.

Helbredskrav opfyldt, hvis asymptomatisk og aortadiameter ≤55mm.

Abdominal aortadilatation/aneurisme (ikke som led i syndrom, familiær aortasygdom eller bikuspid aortaklap)

Helbredskrav opfyldt, hvis smertefri og aortadiameter ≤65mm.

Helbredskrav opfyldt, hvis asymptomatisk og aortadiameter ≤55mm.

Aortadilatation som led i syndrom, familiær aortasygdom eller ved bikuspid aortaklap

Helbredskrav opfyldt, hvis årlig risiko for ruptur skønnes under 10%, hvilket typisk svarer til indikationen for kirurgisk intervention.

Helbredskrav opfyldt, hvis årlig risiko for ruptur skønnes under 5%.

Akut A- og/eller B dissektion 

Helbredskrav ikke opfyldt.

Helbredskrav ikke opfyldt.

Kronisk aortadissektion

(Konservativt behandlede A- og/eller B-dissektioner i stabil fase 30 dage fra aktiv dissektion)

Helbredskrav opfyldt, hvis årlig risiko for ruptur skønnes under 10% (ved dilatation se ovenfor).

Helbredskrav opfyldt såfremt årlig risiko for ruptur skønnes under 5% (ved dilatation se ovenfor).

A- og/eller B-dissektion behandlet med operation eller (T)EVAR

Helbredskrav opfyldt 30 dage efter behandlingen såfremt årlig risiko for ruptur skønnes under 10% (ved dilatation se ovenfor).

Helbredskrav opfyldt 30 dage efter behandlingen såfremt årlig risiko for ruptur skønnes under 5% (ved dilatation se ovenfor).

 

Tabel 38.6: Arvelige hjertesygdomme
 Gruppe 1Gruppe 2

Hypertrofisk kardiomyopati

Helbredskrav opfyldt, hvis ingen synkope eller NYHA IV. Ved synkope er helbredskrav ikke opfyldt indtil tilstanden er under kontrol og/eller behandlet.

Helbredskrav opfyldt, hvis NYHA I-II og der ikke har været synkope eller er indikation for ICD.

Langt QT-syndrom (alle subtyper) uden synkope, TdP eller QTc > 500 ms

Helbredskrav opfyldt.

Helbredskrav opfyldt.

Langt QT-syndrom (alle subtyper) og anamnese med synkope, TdP eller QTc > 500 ms

Helbredskrav ikke opfyldt indtil behandling er påbegyndt og behandlingen skønnes adækvat af kardiolog.

Ved indikation for ICD, se Tabel 4.

Helbredskrav ikke opfyldt.

Brugada-syndrom med enhver synkope, aborted SCD eller anden indikation for ICD

Individuel vurdering ved hjertespecialist på baggrund af regelmæssige undersøgelser.

Helbredskrav ikke opfyldt.

Asymptomatisk Brugada-syndrom uden indikation for ICD

Helbredskrav opfyldt.

Helbredskrav opfyldt.

Andre kardiomyopatier og primære arytmier

Risikoen for pludselig inkapacitet vurderes af specialist. Ved ICD-indikation gælder regler for ICD-patienter.

Risikoen for pludselig inkapacitet vurderes af specialist. Ved ICD-indikation er helbredskrav permanent ikke opfyldt.

 

Tabel 38.7: GUCH
 Gruppe 1Gruppe 2

Simple former, opererede eller ikke-opererede (GUCH light)*

Helbredskrav opfyldt.

Helbredskrav opfyldt.

Komplicerede former

Risikoen for pludselig inkapacitet vurderes af specialist. Ved ICD-indikation gælder regler for ICD-patienter.

Risikoen for pludselig inkapacitet vurderes af specialist. Ved ICD-indikation er helbredskrav permanent ikke opfyldt.

* eksempelvis ikke hæmodynamisk betydende ASD, VSD, pulmonalstenose og persisterende ductus arteriosus, der er lukket enten spontant eller interventionelt/ kirurgisk, og hvor der ikke er tegn på pulmonal hypertension.

 
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK