14. Antikoagulationsbehandling

Opdateret 10 maj 2021 23:00Visninger: 14334
Kapitlet er i forbindelse med årets revision ændret på følgende områder:
Tilføjelse om antifosfolipidsyndrom, intrakavitære tromber & Opdatering om valg mellem VKA og NOAC

Indledning

Dette kapitel omhandler behandling med perorale antikoagulantia, som beskrives i separate afsnit om vitamin-K-antagonister (VKA) og non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOAK).

Indikationer for AK-behandling

Patienter, som kun kan behandles med VKA:

Patienter, som kan behandles med enten VKA eller NOAK:

 

Overvejelser i forbindelse med valg af peroral AK-behandling

I forhold til valget mellem VKA og NOAK anbefales det at vurdere følgende:

 • kvalitet af VKA behandling, regelmæssigt og systematisk vurderet ved tid i terapeutisk interval (TTI)
 • patientens mulighed for hyppig blodprøvetagning og kontakt med behandler (udfordrende logistik taler for NOAK)
 • risiko for lægemiddelinteraktioner (www.interaktionsdatabasen.dk)
 • bivirkningsprofil for de enkelte orale antikoagulantia i forhold til den konkrete patient
 • nyrefunktion
 • leverfunktion (betydeligt nedsat leverfunktion taler for VKA eller LMH)
 • patientens grad af selvhjulpenhed inkl. brug af dosispakning/ophældning af medicin (dosispakning og/el. ophældning taler for NOAK, dog ikke dabigatran)
 • patientens forventede compliance (lav compliance taler for VKA)
 • pris for patienten

Ved både atrieflimren og VTE bør NOAK foretrækkes fremfor VKA, såfremt der ikke er kontraindikationer mod NOAK, fordi NOAK er en mere praktisk behandling og reducerer risikoen for alvorlige blødninger sammenlignet med VKA.

I forhold til valget af NOAK anbefales det at vurdere følgende:

 • graden af renal udskillelse
 • 1 vs. 2 gangs dosering
 • evidensniveau for de enkelte NOAK i forhold til patientens karakteristika
 • bivirkningsprofil herunder risikoen for gastrointestinal blødning

Overordnet set bør beslutningen om lægemiddelvalg ske efter en samlet individuel vurdering af ovennævnte forhold og træffes af læge og patient i fællesskab.

14.1. Peroral antikoagulansbehandling med vitamin-K-antagonister (VKA)

14.1.1 Terapeutisk INR-niveau og behandlingsvarighed

Behandlingsintensiteten måles som protrombintid og udtrykkes som INR (International Normalized Ratio). Tabel 14.1 vedr. behandlingsvarighed er vejledende. For VTE gælder, at en tiltagende mængde data understøtter længerevarende antikoagulansbehandling, herunder hos patienter med mandligt køn, lungeemboli, lav blødningsrisiko og idiopatisk VTE.

Tabel 14.1 Terapeutisk INR-niveau og behandlingsvarighed

Indikation

INR-niveau

Behandlingsvarighed

DVT/LE – uprovokeret (1)

2,0-3,0

Minimum 6 måneder, oftest langtidsbehandling

DVT/LE med temporær risikofaktor (2)

2,0-3,0

3 måneder

DVT/LE med trombofili (3), permanente risikofaktorer og/eller livstruende LE

2,0-3,0

Langtidsbehandling (4)

Recidiv af DVT eller LE

2,0-3,0

Min. 12 måneder, oftest langtidsbehandling (4)

Atrieflimren og atrieflagren

2,0-3,0

Langtidsbehandling (5)

Post-AMI (nedsat EF og
intrakavitære tromber)

2,0-3,0

Min. 3 måneder

Mekanisk mitralklap

2,5-3,5

Livslang (6)

Mekanisk aortaklap

2,0-3,0

Livslang (6)

(1) Uprovokeret DVT og LE (uden udløsende faktor og uden svær trombofili, cancer eller anden permanent risikofaktor)

(2) Temporære risikofaktorer er fx kirurgi, traumer og betydende immobilisation

(3) Trombofili som medfører en høj risiko for trombose: antitrombinmangel, Protein C mangel, Protein S mangel, homozygot faktor V Leiden mutation, kombination af trombofili-risikofaktorer, manifest antifosfolipid syndrom.

(4) Patienter med permanente risikofaktorer og tilstedeværelse af trombofili med høj risiko anbefales behandlet i minimum 12 måneder. Bør konfereres med trombosecenter. Se kapitel 12: Lungeemboli og DVT, afsnit 12.1.8 

(5) Behandlingskvalitet og indikation revurderes regelmæssigt (årligt eller evt. hvert andet år). Se i øvrigt Kapitel 15: Atrieflimren og atrieflagren

(6) Se i øvrigt Kapitel 6: Hjerteklapsygdom, afsnit 6.8: AK-behandling og klapproteser

 

14.1.2 Farmakologiske aspekter

I Danmark er warfarin og phenprocoumon de to indregistrerede præparater til VKA-behandling. Warfarin foretrækkes generelt på grund af bedre dokumentation og kortere halveringstid. Den kortere halveringstid er en fordel ved indledning af behandling, behandlingspause, komplikationer som blødning og ved interaktion med andre lægemidler. Ved amning skal warfarin anvendes.

Tabel 14.2 Perorale vitamin K-antagonister

 

Warfarin

Phenprocoumon

Maksimal effekt efter indtagelse

36-72 timer

48-72 timer

Plasmahalveringstid (T½)

1-2 døgn (36 timer)

6-8 døgn (168 timer)

Vedligeholdelsesdosis (spredning)

5 mg/dag 
(1-20 mg/dag)

3 mg/dag 
(0,5-10 mg/dag)

Ny steady-state efter ændret 
dosis eller tillæg af 
interfererende lægemiddel

7 dage

28 dage

Udskilles i modermælk

Nej

Ja


14.1.3 Kontraindikationer

 • aktiv blødning
 • nylig (ca. 4 uger) intrakraniel blødning (indikation bør drøftes med neurolog. Aurikellukning overvejes)
 • nyligt ulcus ventriculi eller duodeni er en relativ kontraindikation. Ved påvist ulcus med eller uden blødning foreslås velindiceret AK-behandling iværksat/genoptaget, når blødningen er under kontrol, patientens tilstand stabil og relevant ulcusbehandling (PPI) iværksat
 • udtalt leverinsufficiens
 • ukontrollabel hypertension (ofte anvendes en grænse på systolisk BT på 160 mm Hg)
 • hæmorragisk diatese fx pga. svær trombocytopeni eller koagulationsforstyrrelse
 • graviditet (specielt 1. trimester). Konfereres med Trombosecenter

141.4 Indledning af VKA-behandling

Før behandlingsstart:

 • vurdér i særdeleshed indikation og kontraindikationer
 • mål hgb, trombocyttal, INR, plasma kreatinin og levertal
 • informer patienten grundigt (herunder vigtigheden af høj compliance), tilrettelæg behandlingskontrol, udlever patientkort og opret INR-skema
 • ved aktuel tromboembolisk sygdom uanset type indledes behandlingen altid under dække af heparin, oftest lavmolekylært heparin i terapeutiske doser

Behandlingen indledes med:

 • Warfarin: Formodet vedligeholdelsesdosis, typisk 5 mg/dag, dog lavere for ældre patienter
 • Phenprocoumon: Formodet vedligeholdelsesdosis, typisk 3 mg/dag, dog lavere for ældre patienter

Efter behandlingsstart måles INR på dag 5 dvs. efter 4 doser. Dette kan dog afviges, afhængigt af f.eks. patientens alder, øvrig medicinering og komorbiditet. Næste kontrol foretages afhængigt af det målte INR-niveau.

Behandling af børn og gravide er en specialistopgave og omtales ikke yderligere i dette kapitel.

141.5 Vedligeholdelsesbehandling

En god og sikker VKA-behandling forudsætter en omhyggelig behandlingskontrol, som omfatter:

 • bestemmelse af INR og vurdering af om INR er i niveau
 • årlig klinisk patientkontrol (vurdering af compliance, risikofaktorer, multimedicinering med interaktionsrisiko, bivirkninger og komplikationer. Behandlingsindikationen revurderes)

Hyppighed af INR målinger:

Generelt bør INR kontrolleres tæt ved indledning af behandling, indtil man har fundet den korrekte vedligeholdelsesdosis. Herefter kan intervallet mellem INR målinger øges langsomt. Ved stabil langtidsbehandling kan intervallet mellem INR målinger øges til maksimalt 4 ugers interval.

Dosisændring:

Der er biologisk variation på serielle INR værdier fra patienter i steadystate VKA-behandling. Derfor kan der være ret store ændringer mellem to på hinanden følgende INR-værdier, og er ændringen < 30% (i praksis mindre end 0,5 i INR-værdi) kan dosisændringer udelades, og resultatet af en ny INR-værdi efter ca. 1 uge afventes. Hyppige dosisændringer øger risikoen for, at INR bringes uden for terapeutisk interval. Man kan acceptere enkeltstående INR-værdier over terapeutisk interval op til 4,5.

Kontrol af behandling:

Det er vigtigt, at kvaliteten af VKA-behandlingen vurderes og dokumenteres løbende. Ud fra en nytte-risiko vurdering er kravene til en højkvalitets VKA-behandling, at TTI mindst skal være 70%. Hvis TTI vedvarende ligger under 70 % for den enkelte patient, bør der søges forklaring herpå (se afsnit 14.1.7) og skift til NOAK bør overvejes ved fravær af kontraindikationer..

Muligheder for styring af VKA behandling:

 • praktiserende læge
 • hospitalsafdeling
 • shared care
 • højt specialiseret AK–center
 • selvtestning
 • selvstyring

14.1.6 Svært regulerbar VKA-behandling

Overvej følgende årsager:

 • lægemiddelinteraktioner
 • øget følsomhed ved feber
 • meget høj og variabel indtagelse af K-vitaminholdige fødevarer (kål, broccoli, salat, spinat, jordbær etc.)
 • indtagelse af ≥ 250 mikrogram K-vitamin nedsætter sensitiviteten for VKA
 • alkohol
 • varierende compliance
 • leverlidelse
 • fedtmalabsorption
 • ping-pong-effekt (optræder ved dosisændringer før ny steady state er indtrådt). Derfor tilstræbes at dosisændringer ikke foretages hyppigere end ca. 1x/uge
 • stofskiftesygdomme (thyreotoksikose, myksødem)
 • warfarinresistens

Overvej følgende tiltag:

 • opslag i www.interaktionsdatabasen.dk eller eventuelt www.drugs.com
 • konferering med det lokale trombosecenter/AK-klinik
 • selvtestning eller selvstyring
 • skift til et andet kumarin (phenprocoumon eneste mulighed i DK)
 • fast indtagelse af > 100 mikrogram K-vitamin dagligt kan øge stabiliteten af VKA-behandlingen
 • skift til NOAK hvis patientens indikation for AK-behandling tillader dette
 • hos patienter med mekanisk hjerteklap anbefales selvstyret AK-behandling
 • drøftelse med trombosecenter mhp. aurikel-okkluder kan overvejes hos udvalgte patienter med atrieflimren, typisk i tilfælde af såvel stærk behandlingsindikation og kontraindikation (typisk alvorlige blødningsepisoder). Man bør tilstræbe inklusion af disse patienter i kliniske studier

14.1.7 INR uden for terapeutisk niveau og blødning

Større afvigelser i INR skal altid undersøges (medicininteraktion, feber, kostomlægning, fejldosering, alkohol, etc.), og evt. konfereres med Trombosecenter. Ved INR > 6 overvejes daglig INR-måling.

Ved INR < 1.8:

Hos patienter med mekaniske klapper og nylig tromboemboli, som under VKA-behandlingen får målt INR < 1,8 anbefales alternativ antitrombotisk behandling med LMH i terapeutiske doser, indtil INR igen er i niveau.

Høj INR uden blødning:

4,5 < INR < 10:

 • pause

INR > 10:

 • overvej indlæggelse og delvis reversering med 1-3 mg phytomenadion peroralt (fx på en sukkerknald) eller i.v.


Høj INR med blødning:

Pauser behandling. Efterspor mulig blødningskilde.

 • ved mindre blødning overvejes afhængigt af INR at give 1-2,5 mg manadion peroralt (fx på en sukkerknald) eller phytomenadion i.v.
 • ved alvorlig blødning pauseres behandlingen, og patienten indlægges akut. Overvej reversering med phytomenadion 1-5 mg p.o eller i.v. frisk frosset plasma 10-30 ml/kg i forhold til INR. Hvis volumen ikke tåles da Protrombin Complex koncentrat (dosering se fx PRAB rapporten)
 • ved livstruende blødning indlægges patienten akut med henblik på evt. i.v. indgift af phytomenadion (5-10 mg). Begyndende effekt efter 6 timer, max effekt 24-36 timer. Anvend Protrombin Complex koncentrat 50-2500 IE (10-25 IE/kg) i henhold til INR (dosering se PRAB rapporten). Søg råd hos Trombosecenter eller blødningsvagt
 • AK-behandlingen genoptages snarest under hensyntagen til blødningsrisikoen sammenholdt med risikoen for tromboemboli. Skift til NOAK overvejes

14.1.8 Interaktioner

Et stort antal lægemidler, naturpræparater og kosttilskud øger eller hæmmer virkningen af VKA (se evt. pro.medicin.dk, www.interaktionsdatabasen.dk og drugs.com).

Fra starttidspunktet af en ny behandling, der interagerer med VKA, og til fuld effekt af interaktionen ses en tidsforskydning, som er afhængig af VKA-behandlingens halveringstid. For warfarin ses fuld effekt af interaktionen ca. en uge efter og for phenprocoumon 3-4 uger efter. Effekten af interaktionen kan ligeledes vare ved efter behandling med det interagerende lægemiddel er ophørt. Se Kapitel 35: Farmaka og kardiovaskulære komplikationer, afsnit 35.6.3.

14.1.10 Perioperativ håndtering af patienter i VKA-behandling

For en mere detaljeret beskrivelse henvises til:

1) Online applikation der kan anvendes til planlægning af bridging/pausering af patienter i peroral AK-behandling, som skal gennemgå et operativt indgreb, og som kræver pause med den perorale AK-behandling og evt. substitution med LMH. Applikationen omhandler al antitrombotisk medicin inkl. NOAK (se afsnit 14.2) og trombocytfunktionshæmmere. Den kan også downloades som App i App Store og Google Play. Applikationen baseres på PRAB-rapporten (perioperativ regulering af antitrombotisk behandling), jf. DSTH.dk

2) Guidelines for pre-operative cardiac risk assessment and perioperative cardiac management in non-cardiac surgery (www.escardio.org), se også Kapitel 24: Kardiel risikovurdering forud for ikke-hjerterelateret kirurgi

Tabel 14.3 Perioperativ regulering af antikoagulansbehandling med VKA

 tabel14 3

Tabel gengivet fra rapport om ”Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling” fra Dansk Selskab for Trombose og hæmostase, dsth.dk

INR: International Normalised Ratio; VKA: Vitamin-K-antagonist; LMH: Lavmolekylært heparin

For CHA2DS2-VASc scoren, som skal anvendes til vurdering af tromboembolirisikoen, se Kapitel 15: Atrieflimren og atrieflagren, tabel 15.2.

14.2 Peroral antikoagulansbehandling med NOAK

Non-vitamin K antagonist orale antikoagulantia (NOAK)

Der er aktuelt 4 forskellige NOAK til rådighed: dabigatran (direkte trombinhæmmer), og rivaroxaban, apixaban og edoxaban (direkte faktor Xa hæmmere).

14.2.1 Kontraindikationer

 • mekanisk hjerteklap
 • moderat eller svær mitralstenose
 • kreatinin clearance < 30 ml/min for dabigatran, kreatinin clearance < 15 ml/min for rivaroxaban, apixaban og edoxaban
 • leversygdom forbundet med betydende koagulationsdefekt
 • betydende aktiv blødning
 • graviditet og amning

14.2.2 Farmakologi

Tabel 14.4

 

Warfarin

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban

Tid til max effekt

3-5 dage

2 timer

2-4 timer

1-4 timer

1-2 timer

Halveringstid

20-60 timer

12-17 timer

5-13 timer

8-15 timer

10-14 timer

Elimination

100 % galde

80 % renal
20 % non-renal (fæces)

35% renal

65% non-renal (metabolisering og udskillelse i fæces)

30 % renal
70 % non-renal (fæces)

50% renal

50% non-renal

Monitorering

INR

Nej

Nej

Nej

Nej

Antidot

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Dosering

1 x dgl

2 x dgl

1 x dgl

2 x dgl

1 x dgl

 

14.2.3 Dosering

Tabel 14.5

Indikation

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban

Forebyggelse af apopleksi og systemisk emboli hos voksne med non-valvulær AF

150 mg x 2 dagligt

eller

110 mg x 2 dagligt*

20 mg x 1 dagligt

eller

15 mg x 1 dagligt**

5 mg x 2 dagligt

eller

2,5 mg x 2 dagligt***

60 mg x 1 dagligt

eller

30 mg x 1 dagligt****

DC-konvertering af non-valvulær AF > 48 timers varighed

150 mg x 2 dagligt

eller

110 mg x 2 dagligt*

20 mg x 1 dagligt

eller

15 mg x 1 dagligt**

5 mg x 2 dagligt

eller

2,5 mg x 2 dagligt***

60 mg x 1 dagligt

eller

30 mg x 1 dagligt****

Behandling af dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (LE) samt forebyggelse af recidiverende DVT og LE hos voksne

150 mg x 2 dagligt

eller

110 mg x 2 dagligt*

Forudgås af LMH i 5 dage, se evt. Kapitel 12: Lungeemboli og DVT

Initialt 15 mg x 2 dagligt i 3 uger,

herefter 20 mg x 1 dgl. (dog 15 mg x 1 dgl ved GFR < 50 ml/min)

Dosis ved længerevarende behandling kan hos nogle patienter nedsættes til 10 mg x 1 (Kapitel 12: Lungeemboli og DVT)

Initialt 10 mg x 2 dagligt i 7 dage,

herefter 5 mg x 2 dagligt (dog 2.5 mg x 2 ved GFR < 30 ml/min)

Forebyggelse af recidiv.  2,5 mg x 2 dagligt

60 mg x 1 dagligt

eller

30 mg x 1 dagligt****

Forudgås af LMH i 5 dage, se evt. Kapitel 12: Lungeemboli og DVT

AF = atrieflimren/atrieflagren

* Alder ≥ 80 år, samtidig behandling med verapamil, høj blødningsrisiko og lav tromboemboli risiko eller GFR 30–50 ml/min

** ved GFR 15–49 ml/min

*** GFR 15–29 ml/min eller 2 af følgende 3 kriterier opfyldt: Alder ≥ 80 år, legemsvægt ≤ 60 kg, creatinin >133 µmol/L

**** 1 af følgende kriterier opfyldt: GFR 15 - 50 ml/min, legemsvægt ≤ 60 kg, samtidig anvendelse P-gp-hæmmere som ciclosporin, dronedaron, erythromycin eller ketoconazol

Amiodaronbehandling per se fører ikke obligat til dosisreduktion af NOAK hos patienter, som ikke også behandles med trombocythæmmer(e) og/eller er i behandling med andre farmaka, som ligesom amiodaron øger effekten af NOAK pga. lægemiddelinteraktion. Samtidig dabigatran og dronedaron er kontraindiceret

 

14.2.4 Kontrol

Der er ikke behov for rutinemæssig biokemisk monitorering af den antikoagulerende effekt.

Før start af behandling bør nyrefunktionen vurderes. Hos normalvægtige anvendes eGFR men hos ikke normalvægtige må Cockroft-Gault metoden (http://nephron.com/cgi-bin/CGSI.cgi) overvejes, fordi eGFR ikke tager patientens vægt i betragtning. Der tages følgende biokemiske analyser: Hgb, væsketal med GFR og levertal.

Alle patienter, som sættes i behandling med NOAK, skal uanset typen af NOAK have kontrolleret nyrefunktionen hver 3. måned i det første år og herefter efter individuel vurdering afhængig af blandt andet forløbet, nyrefunktion, komorbiditet og medicinering, dog mindst ca. 2 gange årligt.

Ud over ved iværksættelsen af behandlingen bør nyrefunktionen vurderes i særlige kliniske situationer, hvor der er mistanke om et fald i nyrefunktionen, f.eks. ved sygdom, der fører til risiko for dehydrering.

Cirka en gang årligt revurderes indikation, kontraindikationer, trombose/blødningskomplikationer, blodtryk, væsketal og hgb. Ved samme lejlighed foretages en fornyet gennemgang af medicinlisten (vurdering af interaktioner, blødningsrisiko mv) og fornyet opmærksomhed på compliance.

14.2.5 Interaktioner

Der er få farmakokinetiske interaktioner sammenlignet med warfarin. Se Kapitel 1: Akut koronart syndrom, afsnit 1.6.7 og Kapitel 3: Stabil iskæmisk hjertesygdom, afsnit 3.6.1.

De vigtigste lægemiddelinteraktioner for dabigatran, rivaroxaban, apixaban og edoxaban er beskrevet i kapitel 35.6 Interaktioner og kardiovaskulære komplikationer, tabel 35.6.2.

14.2.6 Bivirkninger

Hyppigste bivirkninger til NOAK præparater er blødning og gastrointestinale bivirkninger. For detaljer henvises til http://pro.medicin.dk

14.2.7 Blødning

Større blodtab behandles symptomatisk med akut transfusionspakke (SAGM: 3, plasma: 3, trombocytter: 1). Hæmostasen monitoreres initielt og kontinuerligt (standard hæmostasescreening: trombocytter, hgb, activated partial tromboplastin time (APTT), protrombin time (PT), fibrinogen samt ved alvorlig livstruende blødning; fx tromboelastografi) i tæt samråd med trombose- og hæmostasespecialister/blødningsvagt. Væske og transfusion af erytrocytter og frisk frosset plasma (FFP) (15 ml/kg). Øvrige behandlingstiltag fremgår af Tabel 14.6. Ved større blødning bør konfereres med trombosecenter/blødningsvagt.

Anvendelsen af koagulationsanalyser kan være nødvendig til vurdering af en eventuel overdosering. Om nødvendigt kan der rekvireres en plasma-måling af det specifikke NOAK (fortyndet trombintid (dTT) eller ecarin clotting time (ECT) ved dabigatran samt anti-Xa analyser for Xa-hæmmerne). Følgende behandlingstiltag ved blødning kan overvejes:

Tabel 14.6

 

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

Edoxaban

Aktivt kul
(1-2 timer efter indtag)

Ja

Ja

Ja

 Ja

Antidot

Ja

Nej

Nej

Nej

Hæmodialyse

Ja

Nej

Nej

Nej

FFP

Nej (supplerende behandling, 15 mg/kg)

Protrombincomplexkoncentrat(PCC (Octaplex); 25 IE/kg)

En mulighed, men prokoagulant risiko

 

Revertering af NOAK

Antidot mod dabigatran: idarucizumab

Behandlingen er en specialistopgave, og rådgivning skal søges hos trombose- og hæmostasespecialister, inden behandlingen anvendes.

Det anbefales, at antidoten kun anvendes ved behandling af livstruende blødning eller blødning i et kritisk organ eller aflukket rum, hvor en overdosering med dabigatran er sandsynlig årsag til blødning. Antidoten kan også anvendes til patienter i behandling med dabigatran før akut kirurgi/invasivt indgreb med høj blødningsrisiko, som ikke kan udskydes.

Idarucizumab skal IKKE anvendes ved elektiv kirurgi/indgreb, her anvendes i stedet en pausering af det anvendte NOAK (Tabel 14.7).

Indikation for anvendelse af idarucizumab skal vurderes ud fra sidste indtag af dabigatran, dosering, kreatinin-clearance og evt. påvisning af dabigatran effekten biokemisk (P-dabigatran værdierne ved dTT eller ECT analyser påviser dabigatrans tilstedeværelse). Undtagelser er akutte livstruende situationer, eksempelvis intrakraniel blødning eller rumperet aorta aneurisme, hvor det ikke anbefales at afvente blodprøvesvar. Idarucizumab anvendes som 5 g i.v. dosering i to konsekutive infusioner (2 x 2,5 g/50 ml) over 5-10/ minutter. Genoptagelse af antikoagulerende behandling når blødningen igen er under kontrol har høj prioritet. Helt afgørende er indikationen for den antikoagulerende behandling og blødningens sværhedsgrad og lokalisation. Sædvanligvis kan en antikoagulerende behandling f.eks. med profylaktiske doser af LMH påbegyndes 6 timer efter klinisk blødningskontrol, stigende til behandlingsdoser de efterfølgende dage.

Antidot til direkte faktor Xa-hæmmer: Andexanet alfa

Muligheden for behandling med andexanet alfa behandles aktuelt af Medicinrådet.

 

14.2.8 Før og efter kirurgiske indgreb

Pauseringsvarighed med NOAK afhænger af blødningsrisiko i forbindelse med indgrebet og nyrefunktion, se Tabel 14.7. Der anvendes IKKE bridging med LMH.

Der er udarbejdet en online applikation til bridging/pausering af peroral AK-behandling hos patienter, som skal gennemgå et operativt indgreb, der kræver pause med den perorale AK-behandling. (Link: http://dsth.dk/bridging).

Applikationen baserer sig på de rekommandationer, som er vist i nedenstående tabeller. For detaljer henvises til rapport om perioperativ regulering af antitrombotisk behandling (PRAB).

Tabel 14.7: Pauseringsvarighed (målt i dage) for NOAK i henhold til nyrefunktion (estimeret glomerulær filtratrionsrate, eGFR) og blødningsrisiko (Lav eller Høj) ved det planlagte indgreb.

 tabel14 7

Tabel gengivet fra rapport om ”Perioperativ Regulering af Antitrombotisk Behandling” fra Dansk Selskab for Trombose og hæmostase, dsth.dk

Tabel 14.7 Tabellen er vejledende, og i beslutningsgrundlaget kan andre faktorer inddrages, herunder kliniske faktorer af betydning for blødningsrisikoen. Eksempler på procedurer med høj/lav blødningsrisiko er angivet i Tabel 14.3.

*Giv 2,5 mg x 2 dagligt, hvis 2 eller alle af følgende er opfyldt: S-kreatinin > 133 mikromol/L, alder > 80 år, vægt < 60 kg

Man skal være opmærksom på blødning og blødningsrisiko, inden man genopstarter behandlingen.

Akutte indgreb:

I særligt akutte livstruende situationer, hvor man på grund af patientens kritiske tilstand ikke kan pausere efter anbefalingerne angivet i tabel 14.7. giver det heller ingen mening at afvente koagulationstest. I de tilfælde må man ved invasive indgreb være forberedt på en øget blødningsrisiko. Ved behandling med dabigatran, kan idarucizumab anvendes.

I subakutte tilfælde, hvor den kliniske tilstand tillader at afvente laboratoriemålinger, men hvor man stadig ikke på grund af patientens kliniske tilstand kan følge anbefalingerne i Tabel 14.7, kan dTT/ECT målinger og anti-Xa-målinger være vejledende i forhold til vurderingen af forventet blødningsrisiko ved NOAK-behandling.

14.3 Skift fra VKA til NOAK og omvendt

Når INR er faldet til 2,0 efter seponering af VKA, kan behandling med NOAK påbegyndes.

Ved opstart af VKA hos patient behandlet med NOAK fortsættes NOAK, indtil INR er i terapeutisk niveau. NOAK må aldrig anvendes samtidig med VKA fraset ved behandlingsskift.

14.4 Initiering af NOAK hos patienter der får parenteral blodfortyndende behandling (fx heparin)

Påbegynd NOAK 0-2 timer før næste planlagte subkutane dosis eller med det samme ved seponering af kontinuerlig intravenøs behandling. Patienter må ikke være i behandling med LMH og NOAK samtidigt.

14.5. Kombinationsbehandling

Patienter med iskæmisk hjertesydom:

Vedrørende Dobbeltterapi (AK-behandling og trombocythæmmer) og kortvarig tripleterapi (AK-behandling sammen med to trombocythæmmere), se Kapitel 1: Akut koronart syndrom, afsnit 1.6.7 og Kapitel 3: Stabil iskæmisk hjertesygdom, afsnit 3.6.1

Patienter med mekanisk klapprotese:

Kombination med magnyl er indiceret hos patienter med emboli på trods af relevant AK-behandling, og kan overvejes hos patienter med mekanisk mitralklap eller aterosklerotisk sygdom, se Kapitel 6: Hjerteklapsygdom, afsnit 6.8  

Patienter med tidligere apopleksi:

Ved indikation for peroral VKA/NOAK-behandling hos patienter i trombocythæmmende behandling på grund af tidligere apopleksi (clopidogrel el. ASA + dipyridamol) seponeres den trombocythæmmende behandling. Behandling med NOAK foretrækkes frem for VKA hos patienter med atrieflimren og tidligere apopleksi grundet lavere risiko for blødning. Kombination af VKA/NOAK og en trombocythæmmer til patienter med tidligere apopleksi frarådes som udgangspunkt. I den akutte fase med apopleksi på baggrund af AFLI behandles efter neurologiske retningslinier, som oftest med ASA/clopidogrel. Tidspunkt for opstart af AK behandling afhænger af sværhedsgrad af apopleksi (se kapitel 25 og konsulter neurolog).

Fast NSAID-behandling bør ikke anvendes samtidig med AK-behandling.

14.6 Antikoagulansbehandling til patienter med cancer

Der henvises til Kapitel 12.3 og rapporten om cancer-associeret trombose: http://dsth.dk/pdf/cat-retningslinje_2017.pdf. Behandlingen er udfordrende og varetages vanligvis af specialister, fx i regi af Tromboseklinik. VKA-behandling er forbundet med høj blødningsrisiko og anvendes som udgangspunkt ikke. Traditionelt anvendes ofte LMH, men mange cancerpatienter med VTE kan behandles med NOAK under hensyntagen til den specifikke cancertype, blødningsrisiko og eventuelle farmakologiske interaktioner. I de få udvalgte tilfælde, hvor der vælges LMH til patienter med AFLI, vælges en dosis svarende til ved VTE eller lidt mindre, da AFLI patienterne ikke (som VTE patienter) har manifest trombose, men kun har risiko for trombose. Såfremt der gives dalteparin anbefales pragmatisk en dosis på 150 IE per kg.

14.7 Antikoagulansbehandling og overgang til det nære sundhedsvæsen

Behandlingsmål

 • behandling og forebyggelse af VTE
 • forebyggelse af tromboemboli hos patienter med atrieflimren/atrieflagren

Tid for kontrol efter opnåelse af behandlingsmål

 • venøs tromboemboli: 3-6 måneder
 • atrieflimren/atrieflagren: patienter, som sættes i behandling med NOAK, skal uanset typen af NOAK have kontrolleret nyrefunktionen hver 3 måned i det første år og herefter efter individuel vurdering afhængig af blandt andet forløbet, nyrefunktion, komorbiditet og medicinering

Interval for kontrol ved stabil tilstand

 • venøs tromboemboli: En del patienter AK-behandles i 3-6 måneder, men stadig flere patienter sættes i livslang AK-behandling. Indikationen for livslang behandling kan oftest stilles på diagnosetidspunktet eller ved første ambulante kontrol. Efter første ambulante kontrol kan mange patienter afsluttes til primærsektoren. Undtagelser er bl.a. patienter med forhøjet pulmonaltryk (indikation for ekkokardiografisk kontrol og evt. udredning af CTEPH), patienter som trombofili-udredes og patienter som behandles med LMH (primært cancer-patienter)
 • atrieflimren/atrieflagren: De fleste patienter sættes i livslang AK-behandling. Én gang årligt revurderes indikation, kontraindikationer, trombose/blødningskomplikationer, blodtryk, væsketal og evt. hgb. Ved samme lejlighed foretages en fornyet gennemgang af medicinlisten (vurdering af interaktioner, blødningsrisiko mv) og fornyet opmærksomhed på compliance

Parametre der indgår i kontrollen

 • venøs tromboemboli: Klinisk vurdering, biokemi (inkl. væsketal, levertal og hgb), EKG og evt. ekkokardiografi
 • atrieflimren/atrieflagren: Klinisk vurdering, blodtryk, biokemi (inkl. væsketal, levertal og hgb) og EKG
 • uanset behandlingsindikation spørges til eventuelle bivirkninger og ikke mindst, compliance. Specifikt for rivaroxaban gælder, at tabletten skal indtages sammen med et måltid for at sikre optimal absorption
 • fokus på nyopstartet medicin og eventuelle kosttilskud eller naturlægepræparater mhp at minimere farmakologiske interaktioner, der kan føre til behandlingskomplikationer

Faktorer af betydning for evt. afvigelse fra et standardforløb mhp. kontakt til det ambulatorium, hvor afslutning er sket fra

 • venøs tromboemboli:
  • forværrede/nytilkomne symptomer (åndenød, bensmerter)
  • posttrombotiske tegn
  • forhøjet pulmonaltryk
  • blødningskomplikationer
  • tromboemboli under pågående AK-behandling
 • atrieflimren/atrieflagren:
  • blødningskomplikationer, inkl. henvisning mhp. stillingtagen til aurikel-okkluder
  • tromboemboli under pågående AK-behandling
  • mistanke om dysreguleret puls og behov for frekvensmonitorering
  • mistanke om hjertesvigt
 
Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK