Vedtægter

Love for
DANSK CARDIOLOGISK SELSKAB

Med ændringer
26.04.63, 14.09.72, 27.09.84, 17.09.88, 02.11.89, 26.09.91, 07.10.93, 14.05.96, 19.09.97, 27.05.99, 28.09.00, 11.10.01, 08.05.03, 01.11.06, 31.10.07, 11.05.2012, 23.10.2014, 26.10.2017, 28.10.2021 og 26.10.2023.

§ 1
Navn og relation

Stk. 1.
Selskabets navn er Dansk Cardiologisk Selskab (DCS), over for udlandet Danish Society of Cardiology.

Stk. 2.
Selskabet er tilsluttet Organisationen af Lægevidenskabelige Selskab (LVS), European Society of Cardiology (ESC) og World Heart Federation (WHF).
  

§ 2
Formål

Stk. 1.
Selskabets formål er at befordre øget teoretisk viden og praktiske fremskridt inden for hjerte- og kredsløbssygdomme. Herudover at afholde videnskabelige møder for medlemmerne samt forestå lægelig efteruddannelse i kardiologi.

Stk. 2.
Selskabet er rådgivende for Sundhedsmyndighederne vedrørende videreuddannelse i kardiologi.

Stk. 3.
Selskabet repræsenterer det kardiologiske speciale over for danske sundhedsadministrative myndigheder samt over for tilsvarende udenlandske selskaber.
  

§ 3
Medlemsforhold

Stk. 1.
Som medlemmer kan optages læger og andre, der ved deres virke bidrager til Selskabets formål. 

Stk. 2
Anmodning om optagelse sendes til selskabets sekretær. Hvert år publiceres i januar måned en revideret medlemsfortegnelse på selskabets hjemmeside. Evt. indsigelse mod nytilkomne medlemmer skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 1. april. Fremkommer rettidig indsigelse, skal spørgsmålet om optagelse drøftes ved næste ordinære generalforsamling. Er mindst 2/3 af de afgivne stemmer for optagelse, er ansøgeren medlem. 

Stk. 3.
Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til selskabets sekretær. Ved kontingentrestance ud over et år sker udmeldelse automatisk.

Stk. 4.
Bestyrelsen kan udpege nye æresmedlemmer i Selskabet.

Stk. 5.
Kun lægelige medlemmer har stemmeret ved generalforsamlinger. Personer med hovedbeskæftigelse i medicinalindustrien har ikke stemmeret og kan ikke varetage tillidsposter i selskabet.

Stk. 6
Medlemmer af selskabet med tillidsposter og forfattere af DCS-udgivelser (kliniske rapporter (inklusive endorsement af ESC Guidelines), holdningspapirer og NBV kapitler) skal afgive habilitetserklæring. Ved tillidsposter forstås i denne sammenhæng bestyrelsesposter samt formandspost i udvalg og arbejdsgrupper.

Medlemmer med fast tilknytning til medicinal- eller medikoindustrien kan ikke varetage tillidsposter i selskabet.

Forfattere på DCS-udgivelser kan ikke have fast tilknytning til medicinal- eller medikotekniske firmaer indenfor det område som dækkes af udgivelsen.

Ved fast tilknytning forstås:

 • Direkte firmasponsoreret mødeplanlægning/mødeledelse/produktrelateret undervisning, gentagne foredrag inden for et specifikt emneområde betalt af et enkelt firma samt deltagelse i nationale/internationale advisory boards. Enkeltstående foredrag samt firmasponsoreret aktivitet i relation til gennemførelse af konkrete forskningsprojekter som endnu ikke har aktuel kommerciel interesse regnes ikke for fast tilknytning.
 • Indehaver af selvadministreret aktiebeholdning inden for medicinal- eller medikoteknik-industrien (gælder også ægtefælle/samlever).
 • Tillidsposter i et medicinal- eller medikoteknisk firma (f. eks direktion, bestyrelse eller akademisk medarbejder).
 • Ægtefælle/samlever er ansat i et medicinal- eller medikoteknisk firma med arbejdsområde indenfor kardiologi.
 • Samlet personlig årlig indkomst ved samarbejde med et eller flere firmaer indenfor medicinal-/medikoindustrien over kr. 75.000.

Har et medlem tidligere haft fast tilknytning til medicinal- eller medikoindustrien, vil der være en karensperiode på to år, før man kan besætte en tillidspost i DCS eller være forfatter på en DCS-udgivelse. DCS’ bestyrelse vil i tvivlstilfælde træffe endelig afgørelse om habilitet i forhold til den konkrete situation.

DCS’ bestyrelse vil kunne dispensere fra ovenstående regler i situationer, hvor det skønnes nødvendigt.

I tilfælde af, at DCS’ bestyrelse træffer afgørelse i henhold til ovenstående skal begrundelsen fremgå af bestyrelsesreferater.
 

§ 4
Bestyrelsesforhold

Stk. 1.
Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse bestående af en formand, otte andre lægelige medlemmer som vælges på en generalforsamling og formanden for Yngre Cardiologer. 

Stk. 2.
Formandens funktionstid er to år, sædvanligvis forudgået af to år som kommende formand og sædvanligvis efterfulgt af 1 år som afgået formand, i alt maksimalt fem års medlemskab af bestyrelsen. Valget som kommende formand, formand og afgået formand sker personligt af generalforsamlingen i henhold til dagsordenen. Formanden skal være specialist i kardiologi. 
Ordentligvis skal formandsskabet rotere mellem de tre uddanelsesregioner: Den syddanske, østdanske og norddanske. Formanden er født medlem af bestyrelsen for Dansk Cardiologisk Selskabs Jubilæumsfond af 1985. 
Hvis formanden har forfald, afgør bestyrelsen hvem af dens medlemmer, der skal fungere som formand indtil næstfølgende ordinære generalforsamling. 

Stk. 3a.
Bestyrelsesmedlemmerne tilstræbes valgt således, at der tages hensyn til en passende faglig og regional repræsentation. Alle tre uddannelsesregioner skal dog være repræsenteret i bestyrelsen.

Stk. 3b.
Redaktøren af Cardiologisk Forum, webmaster for selskabets hjemmeside www.cardio.dk samt selskabets sekretær er observatører til bestyrelsesmøderne.

Stk. 4.
Valg til bestyrelsen sker for to år ad gangen med mulighed for genvalg én gang. Undtaget herfra er den til enhver tid siddende formand, som kan genvælges som afgået formand for yderligere 1 år, jf. § 4, stk. 2. Undtaget er endvidere den kommende lægelige sekretær, som indvælges som sådan 1 år før planlagt genvalg til lægelig sekretær for en 2-årig periode, med en samlet funktionstid på tre år. Et medlem, der har siddet i bestyrelsen i fire år, kan almindeligvis kun nyvælges til bestyrelsen, når der er gået mindst to år siden sidste funktionsperiode. Ligeledes kan den afgåede formand og lægelig sekretær først genvælges til bestyrelsen efter to års karenstid.
En evt. vakance i bestyrelsen kan bestå indtil førstkommende generalforsamling. 

Stk. 5
Opnår den kommende formand ikke valg til formand og/eller den kommende lægelige sekretær ikke valg til lægelig sekretær ved generalforsamlingen, beslutter generalforsamlingen hvem der skal varetage disse poster. I en sådan situation kan et medlem, som har varetaget en bestyrelsespost i op til fire år, vælges til formand eller lægelig sekretær med en 2-årig funktionsperiode.
Opnår formanden ikke valg til afgået formand, holdes denne bestyrelsesplads vakant i ét år for at sikre plads i bestyrelsen til den kommende lægelige sekretær. 

Stk. 6
Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse udpeger bestyrelsen for ”Dansk Cardiologisk Selskabs Jubilæumsfond af 1985”.

Stk. 7
Bestyrelsen vælger Selskabets repræsentant(er) i LVS og delegater til ESC’s årlige møder samt WHF’s møder.
 

§ 5
Uddannelsesudvalg, Kursus og CME udvalg, Nationale Behandlingsvejledningsudvalgs (NBV)-udvalg  samt forsknings- og databaseudvalg

Stk. 1.
Uddannelsesudvalget varetager rådgivning vedrørende speciallægeuddannelsen i kardiologi. Generalforsamlingen vælger udvalgets formand og dernæst 6 andre lægelige medlemmer 3 år ad gangen med mulighed for genvalg én gang. Fire af udvalgets medlemmer skal være kardiologiske speciallæger, heraf én postgraduat klinisk lektor fra et af de tre regionale videreuddannelsesudvalg. 
To medlemmer skal være yngre læger, og desuden er formanden for Foreningen af Yngre Cardiologer født medlem af uddannelsesudvalget. Hvis et medlem af udvalget, der repræsenterer yngre læger, under sin 3-årige periode bliver overlæge, skal der på førstkommende generalforsamling vælges en ny yngre læge repræsentant. 
Der skal i udvalget være en repræsentant fra hvert af de 3 regionale uddannelsesråd/følgegrupper. Hvis dette ikke er tilfældet, skal udvalget suppleres med yderligere et medlem ud over de 7 faste medlemmer.

Stk. 2.
Kursus- og CME-udvalget varetager Selskabets efteruddannelse. Generalforsamlingen vælger udvalgets formand og dernæst 6 andre lægelige medlemmer for 3 år ad gangen med mulighed for genvalg 1 gang. Mindst 2 af udvalgets medlemmer skal være yngre læger.

Stk. 3
NBV udvalget varetager koordineringen af de enkelte kapitler i selskabets Nationale Behandlingsvejledning, herunder den årlige opdatering, der præsenteres ved selskabets årsmøde. Generalforsamlingen vælger udvalgets formand og de 10 lægelige medlemmer for 2 år af gangen med mulighed for genvalg 1 gang. Formanden for NBV udvalget skal samtidig være medlem af selskabets bestyrelse. Webmaster for selskabets hjemmeside www.cardio.dk er født medlem af NBV udvalget.

Stk. 4
Forsknings- og databaseudvalget skal sikre Dansk Cardiologisk Selskabs repræsentation og varetage DCS interesse i kardiologiske kliniske kvalitetsdatabaser og Nyt Dansk Hjerteregister. Udvalget kan endvidere facilitere etablering af nationale kliniske forskningsprojekter som er i DCS’
interesse. Udvalget består af formand, sekretær, 4 professorer i kardiologi ansat ved hvert af de 4 sundhedsvidenskabelige fakulteter samt en repræsentant fra alle arbejdsgrupper fraset arbejdsgruppen for DRG- og koderegistrering.
Alle vælges for 2 år ad gangen med mulighed for genvalg 1 gang. Formanden er samtidig medlem af selskabets bestyrelse.
 

§ 6
Øvrige udvalg og arbejdsgrupper

Stk. 1.
Bestyrelsen kan efter eget skøn nedsætte udvalg og videnskabelige arbejdsgrupper til behandling af sager af særlig interesse for medlemmerne.

Stk. 2a.
Alle arbejdsgrupper og udvalg er ansvarlige over for bestyrelsen, som skal orienteres om og godkende større aktiviteter i de enkelte arbejdsgrupper og udvalg.

Stk. 2b.
Alle medlemmer af DCS kan være menige medlemmer af selskabets arbejdsgrupper. Kun lægelige medlemmer kan vælges til nukleus.

Stk. 3.
Arbejdsgrupperne organiseres, så de i videst muligt omfang matcher tilsvarende Working Groups under European Society of Cardiology.
En arbejdsgruppe vælger en nukleus på ikke mere end 7 personer, herunder en formand og en næstformand.
Medlemmer som varetager eller har varetaget formandshvervet har en funktionsperiode i nukleus på maksimalt 6 år.
Alle øvrige nukleus-medlemmer har en funktionsperiode på maksimalt 4 år, og således at halvdelen af nukleusmedlemmerne udskiftes hvert andet år.
Formands- og næstformandsposten besættes for 2 år ad gangen uden mulighed for genvalg til samme post inden for en funktionsperiode i nukleus. 
Genvalg til nukleus og evt. formands- og næstformandsposten kan finde sted efter en karenstid på 2 år.
Økonomien i arbejdsgrupper og udvalg er underlagt Dansk Cardiologisk Selskabs økonomi på en sådan måde, at der ikke kan opbygges en selvstændig formue inden for det enkelte udvalg eller arbejdsgruppe. En vis, mindre formue til administration af udvalget eller arbejdsgruppen tillades med budgetansvar over for bestyrelsen. Hvis det enkelte udvalg eller arbejdsgruppe har indtægter, skal regnskab fremsendes til sekretæren i Dansk Cardiologisk Selskab en gang årligt inden udgangen af januar i det år, der følger efter regnskabsåret. Det fremsendte regnskab revideres af Dansk Cardiologisk Selskabs revisorer.

Stk. 4.
I det omfang Dansk Cardiologisk Selskabs økonomi tillader det, kan bestyrelsen bevilge penge til diverse aktiviteter i det enkelte udvalg eller arbejdsgruppe – herunder nødvendig rejserefusion.

Stk. 5.
Bestyrelsen har ret til at ophæve nedsatte udvalg eller arbejdsgrupper, hvis disses kommissorium er opfyldt eller hvis andre forhold begrunder det. Evt. uoverensstemmelser vedrørende ophævelse af et udvalg eller arbejdsgruppe afgøres ved simpelt flertal på den nærmest efterfølgende generalforsamling.
 

§ 7.
Yngre Cardiologer

Foreningen af Yngre Cardiologer er en fraktion under Dansk Cardiologisk Selskab. Denne har egne love og selvstændigt valg af formand og bestyrelse. Yngre Cardiologer er ansvarlig over for såvel Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse som generalforsamling.
 

§ 8.
Generalforsamling

Stk. 1.
En generalforsamling er beslutningsdygtig, når den er lovlig indvarslet. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, undtagen de i § 3, 9 og 10 nævnte forhold. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis halvdelen af forsamlingens stemmeberettigede deltagere kræver det, skal afstemningen foregå skriftligt blandt de fremmødte medlemmer. Ikke-fremmødte medlemmer kan stemme ved fuldmagt i sager optaget på dagsordenen, dog undtaget afstemninger i henhold til § 9 og 10.

Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling afholdes hvert forår og indvarsles skriftligt af bestyrelsen på foreningens hjemmeside www.cardio.dk samt ved e-mail til medlemmerne (medlemmerne er selv ansvarlig for at registrere en fungerende e-mailadresse på selskabets hjemmeside) mindst 14 dage forud for den fastsatte dato ved udsendelse af en dagsorden med følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Forelæggelse af formandens beretning. Herunder beretning fra udvalg og arbejdsgrupper nedsat i henhold til § 6.
 3. Beretning fra Uddannelsesudvalget. Herunder beretning fra Specialistnævnets tilforordnede og Sundhedsstyrelsens kontaktperson.
 4. Beretning fra Kursus- og CME-udvalget.
 5. Beretning fra NBV udvalget
 6. Beretning fra Foreningen af Yngre Cardiologer.
 7. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 8. Fastlæggelse af kontingent
 9. Ændringer i foreningens love.
 10. Valg af formand.
 11. Valg af kommende formand.
 12. Valg af afgået formand.
 13. Valg af lægelig sekretær.
 14. Valg af kommende lægelig sekretær.
 15. Valg til bestyrelsen.
 16. Valg til faste udvalg.
 17. Valg af revisorer.
 18. Evt.


Stk. 3.
Revisorerne vælges blandt Selskabets lægelige medlemmer for 2 år ad gangen.

Stk. 4.
En ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes inden 14 dages forløb, når 10 procent af Selskabets medlemmer skriftligt forlanger det og samtidig meddeler forhandlingsemnet. En ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 2 ugers varsel ved skriftlig meddelelse, der indeholder dagsorden.
 

§ 9

Stk. 1.
Ændringer i lovene kan foretages ved de ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger, efter at forslag til lovændring er tilstillet medlemmerne på foreningens hjemmeside www.cardio.dk samt ved email til medlemmerne ved generalforsamlingens indvarsling.
Vedtagelse af lovændringer forudsætter, at mere end halvdelen af Selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede ved generalforsamlingen, samt at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. Såfremt mindre end halvdelen af medlemmerne er til stede, skal forslaget forelægges ved en efterfølgende generalforsamling, hvor det afgøres ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 

§ 10

Stk. 1.
Beslutning om Selskabets ophævelse kan ske på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et forslag herom skal være angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at over halvdelen af Selskabets stemmeberettigede medlemmer er for forslaget. Er denne betingelse ikke opfyldt, skal forslaget afgøres ved skriftlig urafstemning, hvortil der kræves, at over halvdelen af de afgivne stemmer er for en ophævelse. Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål eller til andre almennyttige formål. Beslutning om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

Baggrund

Dansk Cardiologisk Selskabs formål er at befordre øget teoretisk viden og praktiske fremskridt inden for hjerte- og kredsløbssygdomme. Som lægeligt medlem af Dansk Cardiologisk Selskab, repræsenterer man både direkte og indirekte andre danske hjertelæger. Dansk Cardiologisk Selskab har udarbejdet et etisk charter, der er retningsvisende for hvordan danske hjertelæger bør arbejde. Charteret understreger de lægelige medlemmers etiske forpligtelser over for patienterne, specialet, hinanden samt overfor samfundet.

Etisk charter

Danske hjertelæger forpligter sig som medlemmer af Dansk Cardiologisk Selskab til at arbejde for fortsat udvikling af behandlingen af hjerte-karsygdomme.

Det gøres ved

 • at følge Lægeforeningens etiske principper
 • at udvise hæderlighed og kollegialitet
 • at bidrage til at sikre nye og forbedrede behandlingsmetoder gennem forskning og efteruddannelse
 • at forvalte betroede midler med omhu og efter formålet
 • at være et troværdigt talerør for lægefaglige, forskningsbaserede, uddannelsesmæssige og kvalitetsfremmende synspunkter i den samfundsmæssige debat - primært vedrørende forebyggelse og behandling af hjerte-karsygdomme. 
 • at gøre opmærksom på uhensigtsmæssige forhold i sundhedsvæsnets opbygning og organisering, gerne gennem Dansk Cardiologisk Selskab

Brud på etisk charter

Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse vil tage individuelt stilling til konsekvensen af eventuelle overskridelser af reglerne i det etiske charter. Forseelsen skal have et sammenhæng med medlemmets virke som læge.

Konsekvenserne kan, afhængig af foreteelsen, være en irettesættelse, fratagelse af tillidsposter i selskabet i en kortere eller længere periode eller indstilling til eksklusion.

                                    

Dansk Cardiologisk Selskab, september 2016

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK