CME - kvalitetssikring af efteruddannelse

Om kvalitetssikring af efteruddannelsen i hjertekarsygdomme
Continuing Medical Education (CME)

 

Ansøgning om akkreditering
Download og links


I Danmark varetages kvalitetssikring af efteruddannelsen i hjertekarsygdomme af CME enheden under Dansk Cardiologisk Selskab. Kvalitetssikringen foretages i henhold til de internationale retningslinier for akkreditering af Continuing Medical Education (CME), idet man anvender samme principper og kriterier for tildeling af CME points som European Board for Accreditation in Cardiology (EBAC). For en beskrivelse af disse principper henvises til EBAC’s hjemmmeside på www.ebac-cme.org. EBAC foretager primært kvalitetsvurdering af internationale uddannelsesbegivenheder afholdt på engelsk.

Den danske CME enhed under DCS er oprettet med henblik på at kvalitetsvurdere nationale uddannelsesbegivenheder, som sædvanligvis afholdes på dansk eller en blanding af dansk og engelsk. CME enheden tilbyder derfor kvalitetsvurdering af sådanne konkrete uddannelsestilbud, når hjertekarsygdomme indgår som fagligt emneområde, uanset om målgruppen er kardiologer, almen medicinere, hjertekirurger eller andre specialister. Den danske CME-enhed er således EBAC’s forlængede arm på nationalt niveau.

Hvad er CME og hvordan kvalitetssikres CME?

Ved CME forstås den faglige efteruddannelse, som lægen efter at have opnået speciallægeanerkendelse tilegner sig for at vedligeholde/udvide sit faglige kompetenceniveau. Kvaliteten af efteruddannelsen sikres ved at vurdere fagligt indhold og formidling af de udbudte uddannelsesaktiviteter, ved individuel registrering af lægernes deltagelse i efteruddannelse og ved en kombination heraf.

CME i Danmark og internationalt

Udover DCS har enkelte andre danske videnskabelige selskaber udarbejdet pointsystemer som grundlag for registrering af efteruddannelsesaktiviter. Lægeforeningen har i samarbejde med Dansk Selskab for Intern Medicin udviklet DADLNET som et redskab til at registrere, planlægge og formidle efteruddannelsesaktiviter. Individuel registrering er således mulig.
I USA har CME i flere år været obligatorisk og er afgørende for fornyelse af autorisation og recertificering af speciallægeanerkendelse.
I Europa findes både frivillige og obligatoriske efteruddannelsesregistreringssystemer. CME aktiviteter er obligatorisk i Holland og Belgien, mens det er frivilligt i England, hvor CME systemet administreres af Royal College of Physicians. En række EU-lande arbejder på at indføre CME.

Baggrund for nedsættelse af en dansk CME institution indenfor hjertekarområdet

I forlængelse af EBACs opfordring til at kvalitetssikre efteruddannelsen i dansk kardiologi har DCS etableret en institution, som varetager de praktiske foranstaltninger i forbindelse hermed og som imødekommer ønsket om et åbent og gennemsigtigt kvalitetssikringssystem i sundhedsvæsenet. Fokus er i overensstemmelse med EBACs praksis primært rettet mod akkreditering af udbydere og uddannelsestilbud. Herved sikres en god kvalitet af efteruddannelsen baseret på enkle, let forståelige og internationalt anerkendte principper for godkendelse. Akkreditering følger europæiske retningslinier, således at EBACs internationalt kompatible system er adapteret til danske forhold. Ansvaret for dokumentation og registrering af såvel nationale som internationale CME aktiviteter påhviler den enkelte kardiolog, idet alle CME udbydere er forpligtet til at udfærdige attestation for CME points. Der findes i Danmark intet formaliseret eller lovmæssigt krav til den efteruddannelse, som alle læger er moralsk forpligtet til at gennemføre. Grundprincippet for CME er derfor frivilligt.

CME enheden

CME enhedens opgave er at akkreditere nationale udbydere af efteruddannelsesaktiviter for så vidt angår nationale efteruddannelsestilbud med henblik på at sikre højeste standard i patientbehandlingen. CME enheden er økonomisk selvbærende og har fået nødvendig startkapital af DCS. CME enheden består af to ulønnede lægerepræsentanter og en aflønnet ikke-lægelig sekretær, som varetager administrative opgaver. De lægelige repræsentanter er udpeget af DCS og repræsenterer henholdsvis DCS og European Union of Medical Specialists (UEMS), som på europæisk plan har taget initiativ til lægers efteruddannelse og som er det europæiske efteruddannelsessystems administrative organ. CME enheden er uafhængig af selskabet, som er potentiel udbyder af efteruddannelsesaktiviteter. CME enheden har adresse på Dansk Cardiologisk Selskabs kontor.

CME enhedens sammensætning er:

  • Overlæge, dr. med., Ph.D., Hans Erik Bøtker, Hjertemedicinsk afdeling B, Skejby Sygehus, 8200 Århus N (DCS-delegeret)
  • Overlæge Ph.D., Anders Junker, Kardiologisk afdeling B, Odense Universitetshospital, 5000 Odense C (UEMS-delegeret)
  • Sekretær Ulrikke Juul Nielsen, Dansk Cardiologisk Selskab, Vognmagergade 7, 3.sal, 1120 København K.

Hvem kan opnå status som udbyder af kvalitetssikret dansk kardiologisk efteruddannelse?

Nationale videnskabelige selskaber og disses arbejdsgrupper, universiteter og disses associerede organisationer (f.eks. Det Kardiovaskulære Forskningscenter ved Aarhus Universitet), Den almindelige Danske Lægeforening og lokale lægekredsforeninger. Professionelle udbydere af efteruddannelse kan ved individuel vurdering i forbindelse med konkrete uddannelsesarrangementer opnå akkreditering. For at udbrede kvalitetssikring af efteruddannelsen i hjertekarsygdomme er det den kardiologiske CME enheds ambition ikke kun at akkreditere uddannelsestilbud til danske kardiologer, men at tilbyde akkreditering af konkrete uddannelsestilbud, når hjertekarsygdomme indgår som fagligt emneområde, uanset om målgruppen er kardiologer, almen medicinere, hjertekirurger eller andre specialister.
Andre organisationer som lægemiddelfirmaer, individuelle eller en gruppe af kardiologer, som samarbejder med kommercielle organisationer eller firmaer, kan kun opnå status som udbyder i et samarbejde med én af ovenstående videnskabelige eller akademiske organisationer under forudsætning af, at sidstnævnte udarbejder efteruddannelsestilbuddets faglige indhold og er ansvarlige for, at det dette er uafhængigt af kommercielle interesser. I overensstemmelse med EBACs politik anerkender den danske kardiologiske CME enhed den medicinske industris betydelige bidrag til lægevidenskabelig forskning og udvikling og opfordrer derfor virksomheder og videnskabelige og akademiske organisationer, som kan opnå CME akkreditering, til at tage indbyrdes kontakt med henblik på at udarbejde efteruddannelsestilbud indenfor hjertekarområdet. 

Hvilke arrangementer kan opnå akkreditering?

Kurser, møder, symposier og andre undervisningsmaterialer som bøger, tidsskrifter, CD-roms, e-learning. Tildeling af CME points foregår i overensstemmelse med EBACs internationalt anerkendte retningslinier. Generelt svarer én times undervisning til ét CME point - dog således at én undervisningsdag kun i særlige tilfælde kan give flere end 6 CME points. For andre undervisningsarrangmenter og -materialer findes ligeledes retningslinier for tildeling af points. For alle arrangementer gælder, at alle moderatorer, undervisere, foredragsholdere og andre bidragsydere skal udfylde en ”disclosure form”, som tilkendegiver potentielle interesse konflikter. En sådan ordning sikrer, at uddannelsestilbud kan udarbejdes åbent og gennemsigtigt i samarbejde mellem en akademisk institution og et medicinsk kommercielt firma og opnå akkreditering under forudsætning af et relevant fagligt indhold og fravær af interesse konflikter, som kan anfægtes. Endelig skal alle arrangementer evalueres skriftligt af kursusdeltagerne, således at en rapport efterfølgende kan udarbejdes.

Hvordan opnås akkreditering af et dansk kardiologisk efteruddannelsesarrangement?

Ansøgning foregår skriftligt eller via email til dcs@cardio.dk. Ansøgningsskema forefindes på www.cardio.dk eller rekvireres ved sekretær Ulrikke Juul Nielsen, CME-enheden, Dansk Cardiologisk Selskab, Vognmagergade 7, 3. sal, 1120 København K, til hvem ansøgningen også fremsendes.

Forvaltningsomkostninger og akkrediteringsafgift

Forvaltningsomkostninger andrager dkr. 1.000 og skal indbetales samtidig med indsendelsen af ansøgningsskemaet.

Efter uddannelsesarrangmentets afholdelse

Organisationsmedlemmernes, foredragsholdernes og moderatorernes ”disclosure forms” opbevares af kontaktpersonen ansvarlig for det videnskabelige indhold og skal på opfordring forevises CME-enhedens repræsentanter. Kursusdeltagernes evalueringsskemaer skal indsamles og der skal til CME-enheden fremsendes en rapport, hvoraf det fremgår, hvor mange af kursustilrettelæggerne/underviserne, der har indsendt disclosure forms og hvor mange kursusdeltagere, der har udfyldt evalueringsskemaer ligesom der skal fremsendes oplysninger om evalueringen af arrangementet.

Vejledning om ansøgning af akkreditering af efteruddannelse indenfor hjertekarsygdomme, oplysning om akkreditering og retningslinier for afholdelse af akkrediterede efteruddannelsesarrangementer

Ansøgningsskemaet

De oplysninger, som fremsendes til CME enheden, er grunddokumentet, hvorfra kvaliteten af efteruddannelsesarrangement vil blive vurderet. Ansøgningsskemaet indeholder derfor spørgsmål om vigtige problemstillinger til en kvalitativ vurdering og er baseret på EBAC’s ansøgningsskemaer, hvorfor yderligere forklaring hertil kan søges på www.ebac-cme.org. Ansøgningskemaet er selvforklarende og alle felter er obligatoriske. Ansøgningskemaet skal udfyldes med maskinskrift eller på PC ved download fra hjemmesiden. For nemheds skyld anbefales sidstnævnte, som dels tillader fremsendelse via email til dcs@cardio.dk og dels tillader udvidelse af tekstboksene efter behov. Ufuldstændige skemaer eller skemaer udfyldt med ligegyldighed eller fejl er ikke egnede til en retfærdig bedømmelsesproces og vil derfor blive afvist. I overensstemmelse med EBAC’s praksis vil du kun blive spurgt om supplerende oplysninger én gang. I tilfælde hvor oplysningerne forbliver ufuldendte eller irrelevante afkræves en ny forvaltningsafgift.

Supplerende oplysninger

Ved medlem af organisationsudvalget forstås enhver person, som har deltaget i tilrettelæggelse og organisering af det videnskabelige program.

Ved fakultetsmedlem forstås enhver person, som deltager i det videnskabelige program enten som foredragsholder, underviser, moderator, chairman eller på anden måde som bidragsyder hertil.

For så vidt angår det videnskabelige program, organisationsmedlemmer og fakultetsmedlemmer tillades det for nemheds skyld, at programpunkter og medlemmer ikke nødvendigvis listes på selve ansøgningsskemaet, men i stedet vedlægges særskilt eller vedhæftes som almindelige tilgængelig tekstfil (i reglen Word), da sådanne tekster/filer ofte foreligger i forvejen. Sørg venligst for at sådanne tekster eller filer vedlægges eller vedhæftes særskilt med tydelig angivelse af, hvilket punkt i ansøgningsskemaet, de refererer til.

Omkostninger

Omkostninger betales samtidig med indsendelsen af ansøgningsskemaet og andrager dkr. 1.000. Sagsbehandlingen påbegyndes først når betalingen er modtaget og registreret.

Der kan betales ved bankoverførsel til konto nummer …. Hvis ikke vi modtager indbetaling indenfor 10 dage efter modtagelse af ansøgningen, fremsendes opkrævning, men denne fremgangsmåde udsætter sagsbehandlingen betydeligt.

Beslutning om akkreditering

Beslutningen om akkreditering og antallet af tilkendte CME kreditorer vil blive fremsendt til den kontaktperson, der er ansvarlig for ansøgningsskemaet via e-mail eller fax og et akkrediteringsdiplom fremsendes samtidigt.

Antal tilkendte CME points til et akkrediteret uddannelsesarrangement

CME points tilkendes ifølge EBAC akkrediteringssystemet. Generelt svarer én times (=60 minutters) undervisning til ét CME point - dog således at én undervisningsdag kun i særlige tilfælde kan give flere end 6 CME points. For andre undervisningsarrangmenter og -materialer findes ligeledes retningslinier for tildeling af points.. Hvis du ønsker mere information herom, findes information på EBAC’s hjemmeside www.ebac-cme.org.

Afholdelse af CME akkrediteret uddannelsesarrangement

Udover at udfylde ansøgningsskemaet forventes udbyderen af de CME akkrediterede program at opfylde flere andre krav for at være i overensstemmelse med intentionerne bag CME akkreditering. De fleste af disse krav er allerede vidt udbredte, men CME enheden skal herved præcisere, at udbyderen af et uddannelsesarrangement forventes at opfylde følgende krav:

Download ansøgningsskema som word-fil -klik her-

1) At annoncere det CME akkrediterede uddannelsesarrangement således at følgende klart fremgår:

a. Det uddannelsesmæssige formål med arrangementet,

b. Målgruppen,

c. Mulige eller potentielle interessekonflikter (organisations- og fakultetsmedlemmernes relation til eventuelle kommercielle sponsorer af CME arrangementet skal åbent beskrives for deltagerne forud for arrangementets afholdelse i alle kursusmaterialer inklusive brochurer og efterfølgende publikationer fra arrangementet),

d. Kilde(r) til kommerciel støtte,

e. Information om at satellit symposier (hvis sådanne afholdes i forbindelse med arrangementet) ikke er indeholdt i CME akkrediteringen.

2) At forberede arrangementets program på en sådan måde, at eventuelle ledsagende satellit sessioner og/eller kommercielt sponsorerede sociale arrangementer ikke interferere eller konkurrere med det akkrediterede CME arrangement.


3) At udlevere fremmøde bevis.

Fremmøde bevis (”Attendance Certificate”) udleveres til deltagerne ved programmets afslutning. Disse beviser bør indeholde standard teksten foreslået af EBAC i overensstemmelse med EACCME’s krav. I Danmark anvendes disse beviser med engelsk tekst, således at de kan opnå international anerkendelse. Certifikatet udfærdiges af udbyderen af uddannelsesarrangementet. Teksten er tilgængelig på såvel nedenfor som på www.ebac-cme.org.

4) At sikre deltagernes evaluering af CME arrangementet.

Ved afslutningen af uddannelsesarrangementet opfordres alle deltagere til at udfylde et evalueringsskema. Det anbefales at anvende CME-enhedens standard evalueringsskema, som er en direkte oversættelse af EBAC’s standard evalueringsskema. Dokumentet er tilgængeligt på denne hjemmeside. Det er et let anvendeligt en-sides dokument, som tillader efterfølgende opgørelse af evalueringen på simpel vis. Resultatet af en sådan opgørelse skal fremsendes på rapportform (se pkt. 7) efter afholdelse af det CME akkrediterede arrangement.


5) At sikre udfyldelse af ”disclosure forms” og sikre overensstemmelse med EBAC’s politik om åbenhed og gennemsigtighed. Alle organisations- og fakultetsmedlemmer skal udfylde en ”disclosure form”. Den danske CME enhed opfordrer til anvendelse af EBAC’s standard udgave, som kan findes her på siden og www.ebac-cme.org, idet en engelsk udgave sikrer international anerkendelse og at eventuelle udenlandske foredragsholdere kan anvende samme formular.

Med sin underskrift på ”disclosure form” er alle organisations- og fakultetsmedlemmer forpligtet til at angive tilstedeværelsen af enhver finansiel interesse eller forbindelse, som personen eller udbyderen har med eventuelle økonomisk støttende firmaer eller industrielle produkter under CME arrangementet.

I de tilfælde, hvor der findes en eventuel interessekonflikt skal dette anføres overfor tilhørende før aktivitetens afholdelse og i alle kursusmaterialer inklusive brochurer og efterfølgende publikationer fra arrangementet som anført under pkt. 1c.


6) At medvirke ved CME monitorering – besøg ved CME akkrediteret arrangement.

Den danske CME-enhed vil lejlighedsvis aflægge CME akkrediterede arrangementer et besøg for at monitorere afholdelsen af arrangementet i henhold til de retningslinier, som CME akkreditering foreskriver. Udbyderen forventes at medvirke hertil efter nærmere aftale og adviseres herom på forhånd.


7) At udarbejde en rapport efter arrangementets afholdelse.

CME-enheden anmoder om, at udbyderen udarbejder en rapport over det afholdte arrangement og sende den til CME-enhedens kontor. Indholdet af en sådan rapport er prædefineret og et skema til udfyldelse i forbindelse hermed kan downloades fra denne side (se Links nedenfor). Skemaet er udarbejdet på basis af EBAC’s standard dokument.

 

Link:

Download rapport i PDF-format til udfyldelse efter arrangement -klik her-

CME rapport efter arrangement

Download ansøgningsskema som word-fil -klik her-

Download standardevalueringsskema som word-fil - klik her -

Download EBACs "Stardard text on accreditation" som pdf-fil -klik her-

Download EBACs "Disclosure form" som pdf-fil -klik her-

Link til European Board for Accreditation in Cardiology -klik her-

Send email til CME enheden

 

EBAC logo

Vi bruger cookies for at optimere funktionaliteten af denne hjemmeside, og indsamler statistik til forbedring af din brugeroplevelse. Ved at anvende hjemmesiden accepterer du denne brug af cookies i overenstemmelse med vores privatlivspolitik.
OK